دوره و شماره: دوره 5، 11-شماره 243، پاییز 1379 
1. استفاده از باگاس و ضایعات برداشت چوب اکالیپتوس در تولید تخته خرده چوب

صفحه 1-60

10.22092/ijwpr.2000.117497

حسین حسینخانی؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ فرداد گلبابائی؛ امیر نوربخش؛ نیرالسادات صدرایی؛ مسعود رضا حبیبی


2. ویژگیهای فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی چوب گونه های موفق اکالیپتوس در مرحله اول سازگاری گزارش دوم: گونه Eucalyptus streriaticalyx

صفحه 61-123

10.22092/ijwpr.2000.117498

عبدالرحمن حسین زاده؛ حبیب الله عربتبار؛ فرداد گلبابائی؛ حسین فامیلیان؛ نیرالسادات صداریی؛ مسعود رضا حبیبی