دوره و شماره: دوره 5، 12- شماره 251، زمستان 1379 
1. بررسی ساخت چوبهای لایه ای LB ،LVL و تعیین خواص کاربردی آنها

صفحه 1-38

10.22092/ijwpr.2001.117499

احمد جهان لتیباری؛ حبیب الله عرب تبار؛ فرداد گلبابائی؛ ابوالفضل کارگرفرد؛ امیر نوربخش؛ عباس فخریان روغنی


2. طراحی و ساخت تراورسهای دو لنگه و مقایسه آنها با تراورسهای معمولی

صفحه 39-72

10.22092/ijwpr.2001.117500

حبیب الله عرب تبار؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ علی رضانژاد؛ قنبر ابراهیمی


3. ویژگیهای فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی چوب گونه Eucalyptus intertexta در منطقه سراب بهرام (استان فارس)

صفحه 73-139

10.22092/ijwpr.2001.117501

عبدالرحمن حسین زاده؛ حسین فامیلیان؛ کامیار صالحی؛ عباس فخریان روغنی؛ فرداد گلبابائی؛ حبیب الله عرب تبار؛ نیرالسادات صدرایی