دوره و شماره: دوره 5، 13- شماره 255، بهمن 1379، صفحه 1-42 
بررسی ویژگیهای چوب اکالیپتوس میکروتکا برای کاغذسازی

صفحه 43-107

10.22092/ijwpr.2001.117503

عباس فخریان روغنی؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ فرداد گلبابائی