دوره و شماره: دوره 4، 8- شماره 217، پاییز 1378 
1. اثر فاصله کاشت روی ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی چوب دو کلن موفق صنوبر Populus deltoides در گیلان

صفحه 1-30

10.22092/ijwpr.1999.117489

عبدالرحمن حسین زاده؛ نوشین طغرایی؛ نیرالسادات صدرایی؛ فرداد گلبابائی؛ احمد همتی