مدیر مسئول


علی علیزاده علی آبادی دانشیار، رئیس مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران

باکتری شناسی گیاهی

 • rifr-ac.ir
 • aalizadeh1340yahoo.com
 • +98 21 44787282-5
 • h-index: 10

سردبیر


احمد جهان لتیباری استاد، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

خمیر و کاغذ، فرآورده های مرکب چوبی

اعضای هیات تحریریه


محمد مهدی فائزی پور استاد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

مدیریت صنایع چوب و کاغذ، فرآورده های مرکب چوبی

اعضای هیات تحریریه


قنبر ابراهیمی استاد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

مکانیک فرآورده های مرکب چوبی

اعضای هیات تحریریه


سید احمد میر شکرایی استاد دانشگاه پیام نور تهران، ایران

شیمی آلی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


علیرضا خرازی پور استاد، دانشگاه گوتینگن، آلمان

بیوتکنولوژی

اعضای هیات تحریریه


محمد غفرانی استاد گروه آموزشی صنایع چوب دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

 • ghofranisru.edu
 • 09121545285

اعضای هیات تحریریه


علی بیات کشکولی استاد، صنایع چوب ،گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

 • ali.bayatkashkoligmail.com
 • 09177153975

اعضای هیات تحریریه


احمد جهان لتیباری استاد، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

خمیر و کاغذ، فرآورده های مرکب چوبی

اعضای هیات تحریریه


علیرضا مدیر رحمتی دانشیار، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

جنگلداری

اعضای هیات تحریریه


آژنگ تاج دینی دانشیار، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

صنایع چوب و کاغذ - مدیریت و اقتصاد چوب

اعضای هیات تحریریه


حمیدرضا رودی دانشیار مهندسی منابع طبیعی-علوم و صنایع چوب و کاغذ، گروه پالایش زیستی، دانشکده فناوری‌های نوین و مهندسی هوافضا
دانشگاه شهید بهشتی

مهندسی منابع طبیعی- علوم و صنایع چوب و کاغذ

اعضای هیات تحریریه


امیر نوربخش دانشیار پژوهش، بخش تحقیقات جنگل، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران

فرآورده های مرکب چوبی

 • rifr-ac.ir
 • nourrifr-ac.ir
 • 02636770810-11
 • h-index: 25

اعضای هیات تحریریه


سعید مهدوی دانشیار، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

صنایع چوب و کاغذ - خمیر و کاغذ سازی

ویراستار انگلیسی


احمد جهان لتیباری استاد، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

خمیر و کاغذ، فرآورده های مرکب چوبی

مدیر اجرایی


فرداد گلبابائی مربی پژوهشی- موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور- بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده های آن

فیزیک و مکانیک چوب

مدیر هماهنگ کننده


مریم معصوم‎ تمیمی -

کارشناس ارشد موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

کارشناس نشریه


صدیقه نظری کارشناس، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

کارشناس حفاظت از محیط زیست

ویراستار ادبی


اصغر احمدی کارشناس - مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

کارشناسی ارشد، رشته زبان وادبیات فارسی - گرایش ویرایش و نگارش

صفحه آرا


حمیده کرمانی کارشناس - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

کارشناس ادبیات