اختصاص شناسه دیجیتال اسناد (DOI) با پیش شماره اختصاصی 10.22092 به تمام مقالات انتشار یافته در مجله تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران از سال 1390

اختصاص شناسه دیجیتال اسناد (DOI) با پیش شماره اختصاصی 10.22092 به تمام مقالات انتشار یافته در مجله تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران از سال 1390