تغییر در نگارش منابع در قسمت ((منابع مورد استفاده))

با توجه به تصمیمات شورای انتشارات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور از این به بعد منابع در قسمت رفرنس باید بصورت انگلیسی نوشته شود.