دوره و شماره: دوره 6، 15-شماره 278، پاییز 1380 
1. خصوصیات شیمیایی، فیزیکی و آناتومیکی صنوبر دلتوئیدس کلن 77.51

صفحه 1-17

10.22092/ijwpr.2018.117508

عباس فخریان روغنی؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ فرداد گلبابائی


2. خواص چوب ارس Juniperus exelsa در محدوده ایرانی - تورانی

صفحه 20-31

10.22092/ijwpr.2018.117509

نوشین طغرایی؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ خشایار کی موسی


3. تغییرات ویژگیهای مهندسی چوب گونه ممرز (Carpinus betulus l) در سه منطقه ارتفاعی جنگلهای اسالم (گیلان)

صفحه 33-60

10.22092/ijwpr.2001.117510

فرداد گلبابائی؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ امیر نوربخش؛ حسین حسینخانی؛ عباس فخریان روغنی