دوره 39 (1403)
دوره 38 (1402)
دوره 37 (1401)
دوره 36 (1400)
دوره 35 (1399)
دوره 34 (1398)
دوره 33 (1397)
دوره 32 (1396)
دوره 31 (1395)
دوره 30 (1394)
دوره 29 (1393)
دوره 28 (1392)
دوره 27 (1391)
دوره 26 (1390)
دوره 25 (1389)
دوره 24 (1388)
دوره 23 (1387)
دوره 22 (1386)
دوره 21 (1385)
دوره 20 (1384)
دوره 19 (1383)
دوره 18 (1382)
دوره 17 (1381)
دوره 16 (1381)
دوره 15 (1380)
دوره 14 (1380)
دوره 13 (1379)
دوره 12 (1379)
دوره 11 (1379)
دوره 10 (1379)
دوره 9 (1378)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1377)
دوره 3 (1376)
دوره 2 (1376)
دوره 1 (1375)
زیست تخریب
اصلاح شیمیایی زایلان استخراج شده از مغز باگاس به منظور تهیه فیلم ضدباکتریایی کیتوسان/کربوکسی متیل زایلان

پردیس یوسفی؛ سپیده حامدی؛ اسماعیل رسولی گرمارودی؛ مجتبی کوشا

دوره 34، شماره 4 ، بهمن 1398، ، صفحه 448-460

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2019.127384.1566

چکیده
  Dor:98.1000/1735-0913.1398.34.448.69.4.1575.32 پالایش زیستی شامل فناوریهایی است که قادر به تبدیل منابع زیستتوده به محصولات با ارزش افزوده بالاتر می باشند. در این تحقیق، ابتدا همی سلولزهای غنی از زایلان از مغز باگاس نیشکر استخراج شده و سپس تحت فرایند کربوکسی متیلاسیون قرار گرفتند. درجه استخلاف زایلان کربوکسی متیل دار شده توسط دستگاه (ICP-OES)، 68/0 گزارش شد. ...  بیشتر