بررسی ساخت آجر چوب سیمان از خاک اره

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد، عضو هیات علمی، صنایع چوب و کاغذ، بخش تحقیقات علوم چوب و فراورده‌های آن، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران

چکیده

آجر پر مصرف ترین مصالح بنائی در ایران است .از آنجاکه آجر معمولی وزن زیادی دارد باعث سنگین شدن ساختمان و در نتیجه آسیب پذیری آن در برابر نیروهای زلزله می شود. آجر و سایر مصالح ساختمانی سرامیکی توپر گرچه با دوام‌اند ولی وزن سنگین عیب بزرگ آنها است. آجرهای ساختمانی توپر چگالی ظاهری 7/1 تا 9/1 گرم بر سانتی متر مکعب و هدایت حرارتی بین 5/0 تا 75/0 کیلوکالری بر درجه سانتی گراد در ساعت در متر دارد . لازم است این آجرها با آجرهای به ترتیب حدود 2/1 گرم بر سانتی متر مکعب و25/0 کیلوکالری بر درجه سانتی گراد در ساعت در متر جایگزین شوند .بدین ترتیب سعی بر اینست که با کاهش وزن مخصوص علاوه بر سبک کردن آجر خصوصیات عایق حرارتی آن بهبود یابد . یکی از موادی که به عنوان افزودنی تخلخل زا به مواد اولیه آجر اضافه می شود خاک اره است. هدف اصلی از تولید پانلهای چوب سیمان یا فرآوردههای کامپوزیت با اتصال معدنی، ترکیب ذرات آلی مانند چوب و مواد لیگنوسلولزی با اتصال دهنده‌های معدنی از قبیل سیمان، گچ و غیره است. فرآوردههای چوب سیمان که امروزه در بیشتر کشورهای جهان تولید میگردد دارای خواص کاربردی مطلوبی مانند مقاومت به عوامل جوی، آتش و عوامل بیولوژیک و سبکی وزن در مقایسه با سایر مصالح ساختمانی بوده و از پایداری ابعاد بالایی برخوردار است. علاوه بر تولید پانلهای مسطح در پرسهای معمولی، با استفاده از قالبهای مناسب میتوان محصولات دیگری از قبیل بلوکهای سیمانی، آجر و قطعات فرم دار را نیز تولید نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 

-  DIN EN standard, NO. 634, 1995. Cement-bonded particleboards. Specifications- general requirements; German version.

- Enayati, A.A., Nazerani Hooshmand, H., Doosthoseini, K., Jahan Latibari, A. Rahimi, S. 2012. Evaluation of the properties of wood sawdust-cement perforated blocks. Iranian Journal of Wood and Paper Science Research. 27(2): 294-305.

- Frybort, S., Mauritz, R., Teischinger, A., Müller, U. 2008. Cement bonded composites - a mechanical review. BioResources 3(2): 602-626.

-Gong, H. Y. Zhang, Y. J. Quan, J. and Che, S. W., 1993. "Preparation and properties of cement based piezoelectric composites modified by CNTs, Current Applied Physics, vol. 11, pp. 653-656,.

-Nasiri, H., Vrshvyy, AS., And Kargarfard, A., 1390. Investigation Some properties of structures made of cement - bagasse fiber For use in the construction industry. Research 0.291 to 299 (35) of wood, paper, Volume 26

-Olorunnisola, A.O. (2008). Effects of Pretreatment of rattan (Lacosperma secundiflorum) on the hydration of Portland cement and the development of a new compatibility index. Cement and Concrete Composites, 30 (1): 37 - 43.

-Semple, K.E. and Evans, P.D. (2004). Wood cement composites-suitability of Western Australian Mallee eucalypt, blue gum and melaleucas. RIRDC/Land and Water Austrialia/FWPRDC/MDBC.

-Senelwa, Kennedy, 2008, Big companies scramble for black gold prospects: Daily Nation [Nairobi, Kenya], August 16, unpaginated

- Tabarsa, T., Hossieni, M., Valizadeh, E. 2012. Investigation on the properties of cement fiberboard produced using waste paper. Iranian Journal of Wood and Paper Science Research. 27(2): 338-347.

-Wolfe, R.W. and Gjinolli, A. (1996). Cement-bonded wood composites as an engineering material. The Use of Recycled Wood and Paper in Building Applications, Madison, Wisconsin, pp. 84-91.

-Zziwa, A., Kizito, S., Banana, Y., Kaboggoza, R.S. Kambugu, R. and Sseremba, O. E., 2006. Production of composite bricks from sawdust using Portland cement as a binder, 1 Department of Forest Products Engineering, Makerere University, P.O. Box 7062 Kampala, Uganda