بررسی مقایسه ای شرایط پخت لینتر پنبه چهار کشور مختلف جهت تولید خمیر آلفاسلولز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی فناوری تولید سلولز و کاغذ پردیس 1، دانشگاه شهید بهشتی، زیرآب، سوادکوه، مازندران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی فناوری تولید سلولز و کاغذ پردیس 1، دانشگاه شهید بهشتی، زیرآب، سوادکوه، مازندران

3 کارشناس ارشد، صنایع شیمیایی پارچین، تهران

چکیده

پژوهش حاضر با تمرکز بر شرایط پخت لینترهای چهار کشور ترکیه، ازبکستان، ترکمنستان و ایران مورد استفاده در کارخانه صنایع شیمیایی پارچین، با هدف دستیابی به شرایط بهینه پخت و ارائه جداول اختصاصی پخت برای هر کدام از لینترها انجام شد تا کارخانه فوق بر این اساس ضمن تنظیم شرایط پخت هر نوع لینتر، بتواند به محصولی با کیفیت مطلوب‌تر دست یابد. بدین منظور، خمیرسازی از چهار نوع لینتر پنبه مذکور در دو مرحله و با زمان ثابت 4 ساعت در هر مرحله انجام شد. عملیات پخت در سه سطح دمایی 130، 150 و 160 درجه سانتیگراد و با ترکیب‌های مختلف غلظت قلیا در مرحله اول و مرحله دوم انجام پذیرفته و تأثیر شرایط مورد بررسی بر ویژگی‌های میزان بازده خمیرسازی، میکروکاپا، اندیس مس، گروه‌های کربوکسیل، آلفا سلولز، ماندگاری آب، ویسکوزیته، پنتوزان و مواد نامحلول در اسید سولفوریک ارزیابی گردید. نتایج نشان ‌داد که شرایط بهینه پخت برای لینتر ترکیه در دمای oC130 و غلظت قلیای (8%-8%)، برای لینتر ازبکستان در دمای oC130 و غلظت قلیای (12%-4% )، برای لینتر ترکمنستان در دمای oC130 و غلظت قلیای (12%-4%)، و برای لینتر ایران شرایط دمایی oC130 و غلظت قلیای (14%-2%) می باشد. بنابراین لینترهای مورد بررسی را به لحاظ شرایط پخت می توان در سه درجه 1 (لینتر ترکیه)، درجه 2 (لینترهای ترکمنستان و ازبکستان) و درجه 3 (لینتر ایران) طبقه بندی نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 

-Hossein M. A., 2009. Comparative study of soda and soda-AQ pulping of corn stalks, MSc thesis, Faculty of Islamic Azad University, Karaj Branch, 135p.

-Hosseinzadeh A. and Latibari A. J., 2012. Effects of cooking conditions on delignification and viscosity of Bagasse soda pulp, Journal of science and technology of wood and forest, 19(1): 107-120.

-Barba, C., Montane, D., Rinaudo, M., and Farriol, X., 2002. “Synthesis and characterization of carboxymethyl celluloses (CMC) from non-wood fibers I. Accessibility of cellulose fibers and CMC synthesis,” Cellulose, 9: 319-326.

-De Souza IJ, Bouchard J, Methot M, Berry R, Argyropoulos DS., 2002. Carbohydrates in oxygen delignification, Part I: changes in cellulose crystallinity. Journal of Pulp and Paper Science, 28(5):167–70.

-Klemm, D., Philipp, B., Heinze, T., Heinze, U., Wagenknecht, W., Wiley-VCH., Weinheim, 1998. Comprehensive Cellulose Chemistry Volume 1. Fundamentals and Analytical Methods. WILEY-VCH, 286p.

-Nahed A. ABD El-Ghany, 2012. Organosolv Pulping of Cotton Linter. Effect of dioxane and Anthraquinone on Cotton Linter Properties. Cellulose Chemistry and Technology, 46 (1-2), 137-145.

-Ragauska. Art, J. 2009. Influence of Hexenuronic Acids on Kraft Bleaching, Overview of Hexenuronic Acids on pulp bleaching. vol 1-30.

-Sczostak. A. 2009. Cotton Linters: An Alternative Cellulosic Raw Material. Macromolecule Symposium, 280, 45–53.

-Stenius, P. 2000. Forest Products Chemistry. Finish paper Engineers. TAPPT press, 350p.

-Dang, Z. 2007. The Investigation of Carboxyl Groups of Pulp Fibers during Kraft Pulping, Alkaline Peroxide Bleaching, and TEMPO‐mediated Oxidation, PhD Dissertation, Chemical Engineering Department, School of Chemical and Biomolecular Engineering, 234p.