نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناس ارشد، علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج

2 دانشیار، علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج

3 دانشجوی دکترا، علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج

چکیده

در این تحقیق از چوب نرمال و کششی درخت صنوبر برای ساخت کاغذ به روش کرافت استفاده شد. پس از تهیه نمونه ها، ابتدا ابعاد و ویژگی های بیومتریک الیاف چوب کششی و چوب نرمال اندازه گیری شد و پس از آن از خرده چوب های تهیه شده از هر دو ناحیه چوب کششی و نرمال توسط فرایند کرافت خمیر کاغذ تهیه و کاغذ ها ساخته شدند. نتایج نشان داد، الیاف چوب کششی از ضریب رانکل و ضریب لاغری بیشتری در مقایسه با الیاف چوب نرمال برخوردار هستند. در مقابل الیاف چوب نرمال نسبت به الیاف چوب کششی ضریب انعطاف‌پذیری بالاتری داشتند. بازده خمیر چوب کششی 13 درصد بیشتر از چوب نرمال بود و عدد کاپای آن 45 درصد کمتر بود. در مورد ویژگی های فیزیکی و مکانیکی کاغذهای دست ساز، نتایج نشان داد که کاغذ های ساخته شده از الیاف چوب کششی دارای مقاومت کششی و ترکیدن کمتری در مقایسه با نرمال هستند. همچنین کاغذهای ساخته شده از اختلاط الیاف چوب نرمال و کششی به نسبت مساوی، مقاومت های بیشتری از خود نشان دادند. نتایج آزمون های نوری و رنگ نشان داد که که کاغذ های ساخته شده از الیاف چوب کششی روشنایی و سفیدی بیشتری نسبت به الیاف چوب نرمال داشتند. به طور کلی نتایج نشان داد که وجود الیاف چوب کششی داخل خمیر و کاغذ تاثیر چندانی در کاهش کیفیت خمیرکاغذ وکاغذ تولید شده ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 
-Anderson, H.W.; Zsuffa, L., 1975. Yield and wood quality of hybrid cottonwood grown in two-year rotation. Forest Res. Rept. No. 101. Maple, Ontario: Ont. Min. Nat. Resources, Div. Forests.
-Jahan Latibari, A.; Pourmousa, Sh., 2005. An Investigation on High Yield Soda Pulp from P . euroamericana and P .nigra var betolifolia Wood. Iranian Journal Natural Resources, 58(3): 657-670
-Isebrands, J.G.; Parham, R.A., 1974. Tension wood anatomy of shortrotation populous spp. before and after kraft pulping. Wood Sci. 6(3):256-265.
-Lashkarbolouki, E.; Parsapaj, D., 2005. A Study of Anatomical Characteristics, Fiber Biometry and Some Other Physical Properties of One of the Most Important Clones of Poplar (Populus deltoides77.51) in Gilan. Iranian Journal Natural Resources, 58(1): 194-207
-Lu, Q.; Jones, G.L.I.; Xu, F.; Sun, R.C., 2006. Comparative study of anatomy and lignin distribution in normal and tension wood of Salix gordejecii. Wood Science and Technololgy, 40(5): 14-21
-Mahdavi, S.; Faezipour, M.; Resalati, H.; Familian, H., 2002. The Effects of Provenance and Age Variations on Wood Properties of Eastern Cottonwood. Iranian Journal Natural Resources, 56(3): 279-293
-Mahdavi, S.; Faezipour, M.; Resalati, H.; Familian, H., 2003. The Effects of Provenance and Age Variations on Wood Properties of Eastern Cottonwood. Iranian Journal Natural Resources, 56(3): 281-292
-Mehrabi, S., 2005. Study of pulp and paper properties of colones Kabudeh, 44/9 deltoeides 69/55and American 214popolus.  Wood and Paper Research Journal, 20(2): 151-167.
-Nazarnezhad, N., 1996. Investigation of pulp CMP properties of two species
deltoeides and American popolus. Pajouhesh & Sazandegi, 10(36): 32-33
-Parham, R.A.; Robinson, K.W.; Isebrands, J.G., 1977. Effects of tension wood on kraft paper from a short-rotation hardwood (Populus Tristis No. 1), Wood Science and Technology, 40(5): 291-303.
-Pilate, G.; Yoshinaga, A.; Cathala, B.; Chabbert, B.; Rueld, K.; Lapierrea, C.; Lauransa, F.; Leple, C., 2004. Lignification and tension wood, Comptes Rendus Biologies, 327: 889-901.
-Scott, W., 2005. Properties Of Paper An Introduction, Translated by Afra, E., Aeij Press, Tehran
-Saraeian, A.R.; Khalili Ghasht Roodkhani, A.; Aliabadi, M.; Dahmardeh Ghaleh, M., 2011. Comparison of Soda and Kraft Pulp Properties of Populus deltoides Sapwood and Heartwood. Journal of Wood & Forest Science and Technology, 17(4): 125-137
-Taramian, A.; Faezipour. M.; Karimi. A.N.; Parsapajouh, D.; Moezipour, A., 2007. Investigation on physical properties and fiber dimensions of tension wood and normal wood in beech (Fagus orientalis). Pajouhesh & Sazandegi, 81: 39-45
-Yoshida, M.; Okuda, T.; Okuyama, T., 2000. Tension wood and growth stress induced by artificial inclination in Liriodendron tulipifere Linn and Prunus spachiana Kitamura f.  ascendens Kitamura. Annals of Forest Science 57(6): 739-746