بررسی تأثیر روش پوشش دهی سطح چوب با شفاف‌پوشه‌ها بر مقاومت چسبندگی پوشش به سطح چوب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه علوم و تکنولوژی صنایع چوب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی صنایع چوب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

3 کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی صنایع چوب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده

در مطالعه حاضر به بررسی میزان تأثیر روش پوشش دهی سطح چوب با شفاف‌پوشه‌ها بر چسبندگی پوشش به سطح گونه‌های چوبی گردو (regia juglans)، افرا پلت (Acer velutinum) و کاج (Pinus eldarica) پرداخته شد. به همین منظور نمونه‌هایی به ابعاد 20×100×200 میلی‌متر و با رطوبت 8 درصد تهیه گردیدند. سطح نمونه‌ها به ترتیب با سنباده‌های درجه 100، 120 و 180 در راستای الیاف پرداخت شدند. سپس پس از زیرسازی نمونه‌های چوبی با سیلر، سطوح آن‌ها به‌طور جداگانه با شفاف‌پوشه‌های کیلر و نیم پلی‌استر با استفاده از دو روش پوشش دهی توسط پیستوله و فیلم کش پوشش داده شدند. جهت اندازه‌گیری مقاومت چسبندگی پوشش از روش پول‌آف طبق استاندارد ASTM D 4541 استفاده گردید. برای بررسی عمق نفوذ پوشش در دو روش پیستوله و فیلم کش از تصویر برداری توسط میکروسکوپ فلورسنت استفاده شد. نتایج نشان داد که روش اعمال پوشش روی سطوح چوب تأثیر چشمگیری بر میزان مقاومت چسبندگی پوشش دارد به‌طوری که بر اساس نتایج به دست آمده در تمامی نمونه‌ها، بالاترین میزان مقاومت چسبندگی در روش اعمال پوشش با فیلم کش مشاهده گردید. بررسی عمق نفوذ پوشش نیز بیانگر نفوذ مناسب‌تر پوشش در بستر چوب با روش فیلم کش در مقایسه با پیستوله بود. بیشترین اختلاف در مقاومت چسبندگی پوشش به سطح نمونه‌های پوشش داده‌شده با پیستوله و فیلم کش در گونه‌های گردو و افرا مشاهده گردید. در حالت کلی نیز بیشترین میزان مقاومت چسبندگی در بین تمامی نمونه‌های مورد بررسی، در نمونه‌های تهیه‌شده از گونه گردو که شفاف‌پوشه نیم پلی‌استر توسط فیلم کش روی سطح آن‌ها اعمال شده بود، به دست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-ASTM D4541, 2002, Standard Test Method for Pull-Off Strength of Coatings Using Portable Adhesion Testers, Annual Book of ASTM Standard.

-Bodig, J. and Jayne, BA., 1989. Mechanics of wood and wood composite, translation by Ebrahimi G. Tehran: Tehran University Press.

-Bulian, F. and Graystone, J. A., 2009. Industrial Wood Coatings. Theory and practice, Eiselvier BU Amsterdam–Oxford, 33-37.

-Chin, J., Byrd, E., Martin, J. and Nguyen, T., 2005.Validation of the Reciprocity Law for Coating Photo degradation, J. Coat. Technol. Res., 2 (7): 499–508.

-Derbyshire, H. and Miller, E. R., 1981. The photodegradation of wood during solar irradiation. Holz als Roh-und Werkstoff, 39(8): 341-350.

-Ghofrani, M. and Khojasteh Khosro, S., 2014. The effect of wood surface finishing quality on the adhesion strength of clear coat. Journal of Color Science technology 7: 339-345.

-Gholamiyan, M. Tarmian, A. and Azadfallah, H., 2010, Gas and Water Permeability of Poplar Wood Coated with Sealer and Nitrocellulose Lacquer, Polyester Lacquer and Nano-particles. Journal of Forest and Wood Products, 63(3): 281-291.

-Hon, D. N. S. and Feist, W. C., 1981. Free radical formation in wood: the role of water. Wood Science.

-Khojasteh Khosro, S., 2014. Investigation on the effect of nano Zinc Oxide on physical properties of polyurethane clear coat in wooden furniture surfaces. Master's thesis, Wood Science and Technology Department, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, 95p.

-Kureli, I., 1996. Search on Application Possibility of Chip-wood and Fiber Plates over Wet Surface, PhD Thesis, Department of Furniture and Decoration, Gazi University, Ankara,

-Keshani langerodi, A., 2006. Comparing the performance of polyester, half polyester cover and a clear sealer on wood furniture and functional properties of beech plywood, Master's thesis, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Iran,

-Kaygin, B. and Akgun, E., 2008. Comparison of conventional varnishes with nanolake UV varnish with respect to hardness and adhesion durability, Int. J.Mol.Sci., 9: 476-485.

-Latibari, A., 2007. Science and technology of adhesion for lignocellulosic substances, Daneshgahe azad eslami, Karaj, 348p.

-Manavi, GH., Ghofrani, M. and Mirshokraei, S.A., 2012. Effects of wood type, moisture content and paint type on adhesion strength of conventional clear paints used in furniture manufacture. Iranian J. Wood Sci. Re., 27: 743-753.

 -Nazerian, M., 2012. Protective and decoration coating of wood and wood product, Jahad University.

-Ozcifci, A., 2006. Effects of boron compounds on the bonding strength of phenol-formaldehyde and melamine-formaldehyde adhesives to impregnated wood materials. Journal of adhesion science and technology, 20(10): 1147-1153.

-Rehn, P., Wolkenhauer, A., Bente, M., Förster, S. and Viöl, W., 2003. Wood surface modification in dielectric barrier discharges at atmospheric pressure.Surface and Coatings Technology, 174: 515-518.

-Sjostrom, E., 1993. Wood Chemistry Fundamentals and Applications, Gulf Professional Publishing.

-Sonmez, A. Budakci, M. and Bayram, M., 2009. Effect of wood moisture content on adhesion of varnish coatings, Scientific Research and Essay. 4: 1432-1437.

-Sonmez, A., Budakci, M. and Pelit, H., 2011. The effect of the moisture content of wood on the layer performance of water-borne varnishes. BioResources, 6: 3166-3178.

-Stamm, A. J., 1956. Thermal degradation of wood and cellulose. Industrial & Engineering Chemistry, 48(3): 413-417.

-Sarmadi, A. and Kardan, SM., 2011. Complete reference of wooden stractures, Tehran: Motafakeran press,

-Unger, A., Schniewind, AP. And Unger, W. 2011.Conservation of wood artifacts, translation by Tarmian, A. and Karimi, AN. Tehran: Tehran University Press.