تیمار گرمایی چوب در مدیوم خشک و بررسی تأثیر آن بر ترشوندگی سطح و مقاومت چسبندگی شفاف‌پوشه‌ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه علوم و تکنولوژی صنایع چوب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران

2 گروه علوم و تکنولوژی صنایع چوب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده

در این پژوهش تأثیر تیمار حرارتی گونههای چوبی توسکا (Alnus glutinosa)، صنوبر (Populus nigra) و نوئل (Picea abies) بر مقاومت چسبندگی شفاف‌پوشه‌های کیلر و نیم پلی استر مورد بررسی قرار گرفت. برای همین منظور نمونه‌هایی با ابعاد 18×100×200 میلی‌متر (طولی × مماسی × شعاعی) از قسمت برون چوب با سطوح مماسی برش داده شدند. نمونهها به ترتیب در دمای 150 و 180 درجه سلسیوس در داخل آون به مدت 3 ساعت تحت تیمار حرارتی قرار گرفتند. بعد از انجام تیمار، سطح نمونه‌های چوبی به ترتیب به وسیله سنباده با درجه 120 و 180 پرداخت گردیدند. زاویه تماس قطره با روش قطره گذاری آب قبل و بعد از تیمار صورت گرفت. سپس سطوح نمونههای چوبی در دو فرایند جداگانه با پوششهای کیلر و نیم پلی استر پوشش داده شدند. مقاومت چسبندگی پوشش با روش Pull Off بر طبق استاندارد ASTM D-4541 اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که تیمار حرارتی چوب باعث افزایش زاویه تماس‌ قطره شده و با افزایش دما، این روند صعودی ادامه می‌یابد که نتیجه آن کاهش ترشوندگی سطح نمونه‌ها است. نتایج همچنین بیانگر این بود که تیمار حرارتی چوب تأثیر معنی‌داری بر مقاومت چسبندگی داشته به‌طوری که نمونههای شاهد مقاومت چسبندگی بالاتری نسبت به نمونههای تیمار شده داشتند و کمترین میزان مقاومت چسبندگی در نمونه‌های تیمار شده با دمای 180 درجه‌ی سلسیوس مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Boonstra, M.J., Tjeerdsma, B.F. and Groeneveld, H.A.C., 1998. Thermal modification of non-durable wood species. 1. The Plato Technology: Thermal modification of wood. The International Research Group on Wood Preservation, IRG Document No. IRG/WP98-40123

-Candan, Z., Buyuksarı, U., Korkut, S., Unsal, O. and Cakıcıer, N., 2012. Wettability and surface roughness of thermally modified plywood panels. Industrial Crops and Products, 36(1): 434-436.

-Cristea, M.V., Riedl, B. and Blanchet, P., 2011. Effect of addition of nanosized UV absorbers on the physico-mechanical and thermal properties of an exterior waterborne stain for wood. Progress in Organic Coatings, 72(4): 755-762.

-Dahmardeh-Ghalehno, M. and Nazerian, M., 2011. Changes in the Physical and Mechanical Properties of Iranian Hornbeam Wood (carpinus betulus) with Heat Treatment. Europ. J. Sci. Res, 51(4): 490-498.

-Enayati, A.A. 2010. Wood Physics. Tehran University Press, Tehran.

-Ghofrani, M. and Khojasteh Khosro, S., 2014. The effect of wood surface finishing quality on the adhesion strength of clear coat. J. Color. Sci, (7): 339-345.

-Hakkou, M., Petrissans, M., Zoulalin, A. and Gerardin, P., 2005. Investigation of wood wettability changes during heat treatment on the basis of chemical analysis. Polymer Degradation and Stability, 89: 1-5.

-Hatefnia, H., Enayati, A., Doost Hoseini, K. and Azad Fallah, M., 2012. Effect of steam treatment on chemical changes of wood components. Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 26(4): 682-698.

-Jahan Latibari, A. 2007. Science and technology of adhesion for lignocellulosic substances. Daneshgahe azad eslami, Karaj.

-Jimenez, J.P.Jr., Acda, M.N., Razal, R.A. and Madamba, P.S., 2011. Physico-Mechanical properties and durability of thermally modified malapapaya [polyscias nodosa (blume) seem. wood. Philippine J. Sci, 140(1): 13-23.

-Khojasteh Khosro, S., 2014. Investigation on the effect of nano Zinc Oxide on physical properties of polyurethane clear coat in wooden furniture surfaces, degree of M.Sc, Shahid Rajaee Teacher Training University, Iran.

-Manavi, Gh., Ghofrani, M. and Mirshokraei, S.A., 2012. Effects of wood type, moisture content and paint type on adhesion strength of conventional clear paints used in furniture manufacture. Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 27: 743-753.

-Mirzaei, Gh., Mohebby, B. and Tabarsa, T., 2012. Collapsibility and Wettability of Hydrothermally Treated Wood. Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 3: 1-11.

-Petrissans, M., Gerardin, P. and Serraj, M., 2003. Wettability of heat-treated wood. Holzforschung, 57(3): 301-307.

-Salim, R., Ashaari, Z. and Samsi, H.W., 2010. Effect of Oil Heat Treatment on Physical properties of Semantan Bamboo (Gigantochloa scortechinii Gamble). Modern Applied Science, 4(2): 107-113.

-Sjostrom, E. 1993. Wood Chemistry Fundamentals and Applications; Academic Press: San Diego.

-Sonmez, A., Budakci, M. and Bayram, M., 2009. Effect of wood moisture content on adhesion of varnish coatings. Scientific Research and Essay, 4(12): 1432-1437.

-Tanaomi, A.R., Mohebby, B. and Ghahri, S., 2012. The Effect of Oleothermal Treatment on Physical and Mechanical Properties of Beech Wood. Journal of Wood & Forest Science and Technology, 19(3): 111-126.

-Tjeerdsma, B.F. and Militz H., 2006. Chemical changes in hydrothermal treated wood: FTIR analysis of combined hydrothermal and dry heat-treated wood, Holzals Roh- und werkst off, 63:102-111.

-Tjeerdsma, B.F., Stevens, M. and Militz, H., 2000. Durability of (hydro) thermal treated wood. The International Research Group on Wood Preservation, IRG Document No. IRG/WP 00-40160