بررسی خواص مکانیکی و ریخت شناسی نوع و درصد جفت کننده در چند سازه باگاس پلی پروپیلن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، صنایع چوب و کاغذ، بخش تحقیقات علوم چوب و فراورده های آن، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران،

2 دانشیار - عضو هیات علمیدانشیار، صنایع چوب و کاغذ، بخش تحقیقات علوم چوب و فراورده های آن، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران،

چکیده

در این بررسی استفاده از سه نوع جفت کننده پلی پروپیلن و آرد باگاس در تولید چند سازه چوب پلاستیک مورد توجه قرار گرفته است. نوع جفت کننده در سه سطح و مقدار مصرف جفت کننده نیز در سه سطح بعنوان عوامل متغیر با 40 درصد آرد باگاس در نظر گرفته شده است. ویژگیهای مکانیکی و شاخص جریان مذاب (MFI) چند سازه ها ی چوب پلاستیک در تیمار های مختلف مورد مقایسه قرار گرفته است. با استفاده از آزمون فاکتوریل دو عامله در قالب بلوکهای کامل تصادفی تجزیه و تحلیل آماری انجام شد و مقایسه میانگین ها با استفاده از آزمون چند دامنه ای دانکن (DMRT) مورد بررسی قرار گرفت.نتایج نشان داد که جفت کننده G-3216 در سطح 2 درصد وزنی با داشتن گران روی بیشتر و شاخص جریان مذاب بهتر ، خواص مکانیکی بالاتری نسبت به دو نوع دیگر جفت کننده مالییکی داشته است. ریخت شناسی چند سازه های چوب پلاستیک ساخته شده با سه نوع جفت کننده پلی پروپیلنی توسط میکروسکوپ الکترونی پویشی SEM نیز مورد تحقیق قرار گرفت. حضورحفره‌های بیشتر درسطح شکست نمونه حاوی پلی پروپیلن بهمراه جفت کننده G-3015 نسبت به دو جفت کننده دیگر نشاندهنده از اتصال ضعیف بین ماده لیگنوسلولزی و ماتریس پلیمری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-Annual book of ASTM standards, 1999. American Society for Testing and Materials, 100 Barr Harbor Dr., West Conshohocken, PA 19428, United States

-Felix, J.M., Gatenholm, P. and Schreiber, H. P., 1993. Controlled Interaction in cellulose-polymer composites. I effect on Mechanical properties. Polym compos. J., 1993. 14. 49.

-Krzysik, N. and Yangquiest, B., 1991. Dependence of the mechanical properties of wood flour polymer composites on the moisture content. Journal of Applied Polymer Science, 68. 2069-2076.

-Li, Q. and Matuana, L., 2003. Effectiveness of Maleated and Acrylic Acid-Functionalized Polyolefin Agents for HDPE-Wood Flour Composites. Journal of Thermoplastic Composites Materials Nov.2003 vol.16,551-564

-Lu John, Z., Qinglin, Wu. And Negulescu Ioan, I. 2005. Wood-Fiber/High-Density-Polyethylene Composites: Coupling Agent Performance: Journal of Applied Polymer Science. 96. 93–102.

-Maldas, D., and  kokta, B.R., 1989. Improving Adhesion of wood fiber with polystyrene by the chemical Treatment of fiber with a coupling Agent and the Influence on the Mechanical properties of composites. J. Adhes. Sci. Technol. 3(7): 529-539.

-Matuana .2009. patent No: US 7605197B2 Oct.20,2009

-Meyrs, EG., Chahyadi, IS., Gonzalez, C. and Coberly, CA. 2003 Wood fibres/polymer composites: fundamental concepts, processes, and material options. Forest Product Society, Madison, USA

-Stark, NM., Rowlands, RE., 2003 Effects of wood fiber characteristics on mechanical properties of wood/polypropylene composites. Wood Fiber Sci 35:167–174