دوره و شماره: دوره 30، شماره 1 - شماره پیاپی 50، بهار 1394، صفحه 1-181 
1. تولید بهینه نانوکریستال سلولز از ساقه پنبه با استفاده از شرایط هیدرولیز اسیدی

صفحه 1-13

10.22092/ijwpr.2015.10780

مهدیه مازندرانی؛ علی قاسمیان؛ احمدرضا سرائیان؛ مهدی مشکور؛ سید رحمان جعفری


12. بهبود ثبات ابعادی و خواص مکانیکی تخته‌های چوب گچ با افزودن سیمان سفید

صفحه 132-143

10.22092/ijwpr.2015.11900

سعید خجسته خسرو؛ حسین رنگ‌آور؛ محمد حسن پایان؛ سید مهدی سیدی