بررسی امکان استفاده از ضایعات گونه توسکا ییلاقی و چوب صنوبر درتولید تخته خره چوب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه ازاد اسلامی واحد کرج

2 دانشیارگروه علوم وصنایع چوب وکاغذدانشگاه آزاد اسلامی واحدکرج

3 دانشیارپژوهشی بخش تحقیقات علوم چوب وفراورده های آن،موسسه تحقیقات جنگلها ومراتع کشور

4 دانشیار گروه علوم وصنایع چوب وکاغذ دانشگاه آزاداسلامی واحد کرج

چکیده

ادراین پژوهش امکان استفاده ازضایعات ناشی از بهره‌برداری گونه توسکا ییلاقی‌و چوب صنوبر درساخت تخته‌خرده‌چوب بررسی شده است.لذا با اضافه کردن صفر، 25، 50، 75 و 100 درصد سرشاخه توسکا به ذرات چوب صنوبر و در دو دمای پرس 170و180درجه سانتی‌گراد اقدام به ساخت تخته‌خرده‌چوب گردید.ازترکیب عوامل فوق10تیمار بدست آمد که با درنظرگرفتن 3تکرار برای هرتیمار مجموعا30تخته آزمایشگاهی ساخته شد.نتایج حاصل ازآزمایشات فیزیکی ومکانیکی تخته‌های ساخته شده بااستفاده از طرح فاکتوریل کاملا تصادفی مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت.نتایج نشان دادند که تخته‌های ساخته شده با75‌درصد‌ سرشاخه توسکا (25درصدچوب صنوبر) و دمای پرس 180 درجه سانتی‌گراد دارای بیشترین مقاومت خمشی بودند. همچنین با اضافه کردن 25‌درصد سرشاخه‌ توسکا به ترکیب تخته‌ها ،مدول‌الاستیسیته تخته‌ها بهبود یافتند.بااین وجود، افزایش بیش از25درصد سرشاخه‌ توسکا باعث کاهش مدول‌الاستیسیته شد. چسبندگی داخلی تخته‌ها با افزایش میزان سرشاخه توسکا،رشد صعودی داشته به ‌طوری ‌که بیشترین میزان چسبندگی داخلی در ارتباط با ترکیب 100درصد سرشاخه ‌توسکا بدست آمد.با افزایش سرشاخه‌ توسکا درترکیب ماده چوبی واکشیدگی ضخامت تخته‌ها درحد معنی‌داری بهبود یافته به ‌طوری ‌که ‌با تعغییرات چسبندگی داخلی تخته‌ها دراین شرایط هماهنگی دارد.دمای پرس برخواص فیزیکی و مکانیکی نمونه‌ها به صورت مستقل تاثیری نداشته وتعغییر قابل توجه‌ایی درمیزان مقاومتها ایجاد نکرده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-Akgul, M., Guler, C. and Uner, B., 2010. Opportunities in utilization of Agricultural Residues in Bio-composite Production: corn stalk (zeamays indurate strut) and oak wood fiberin medium density fiber board. African journal of Bio technology-vol9, no32, pp:590-598.

-Enayati, A., Raeesi, M. and Edalat, H., 2009. Investigate the physical and mechanical properties of particle board made from branches of apricot trees and industrial woods. Joutnal of wood and paper science. 24 (2):244-253. (In Persian).

-European Standard EN 310.1993, Wood Based Panel. Determination of modulus of elasticity in bending and of bending strength. CEN European Committee for Standardization.

-European Standard EN 317. 1993, Particleboard and fiberboards. Determination of swelling in thickness after immersion in water. CEN European Committee for Standardization.

-European Standard EN 319.1993, Determination of tensile strength perpendicular to the plane of the board. CEN European Committee for Standardization.

-European Standard EN     326-1:1993, Wood-based panels. Sampling, cutting and inspection. Sampling and cutting of test pieces and expression of test results.

-Grigoriou, A., Passialis, C. and Voulgaridis, E., 2000. Experimental Particleboards from kenaf Plantations Grown in Greece. Holz als Roh –und werkst off, 58:5.: 309-314.

- Grigoriou, A.H., Ntalos, G.A., 2002. Characterization and utilization of vine pruning as a wood substitute for particle board production. International crops and products journal v:16, no1 pp:59-68.

- Hse, C.Y., 1975. Properties of flake bords from hardwoods growing on southern pine sites, Forest prod J 25 (1975) (3), pp: 48-53.

 -Kargarfard, A., Noorbakhsh, A., Doosthoseini, K. and Niknam, F., 2006. The utilization of wood waste from pruning apple trees in production of particle board. Journal of research and development in natural resources,73:28-32.(In Persian).

-Kargarfard, A. and Noorbakhsh, A., 2007. The Using of Lignocellulosic Waste from Pruning the Grapevine Trees in Middle layer of Particleboard Research and Development in Natural Resources, 87:187-191. (In persain).

- Nemli, G., Aydin, I. and Zekovic, E., 2007. Evaluation Some of properties of particleboard as function of manufacturing parameters. Material and design, 28:1169-1170.

-Pirayesh, H., Khazaeean, A., Tabarsa,T. and Khajanzadeh, H., 2010. Potential sources agricultural wastes for using in particleboard industrial. The Fourth Specialist Conference of Environment. 7p. (In Persian).

-Ramtin, A. Dadkhah. T.B., Doosthosieni, K., 2008. The Investigation Impact of press time and temperature in Physical and Mechanical Properties in OSB has been made from Poplar Fibers. Journal of Research and Development In Natural Resources. 23(1):74-82.(In Persian).

-Saeed, A., 1996. The Role of Forests in Iran's Economy. Department of Natural Resources, Tehran University. Vol1.

-Suleymani, A.H., Kargarfard, A. and Noorbakhsh, A., 2009. The Investigation of using Pomegranate branches in particleboard production. Journal of Wood and Paper science, 26(1):158-166.

-Tabarsa, T., Jahanshahi, Sh. and Ashouri, A., 2011. Mechanical and physical properties of wheat straw boards bonded with a tannin modified phenol-formaldehid adhesive. Composites: Part  B,(42) 176-180.