تأثیر نانورس بر عملکرد چندسازه پلی‌پروپیلن/ الیاف occ/ نانورس

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مهرشهرکرج

2 استاد علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

3 دانشیار پژوهشی، بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

4 استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

چکیده

تأثیر افزودن نانورس بر ویژگی‌های چندسازه پلی‌پروپیلن/ الیاف کارتن کنگره‌ای کهنه بررسی شد. از ترکیب 67% پلی‌پروپیلن، 30% الیاف کارتن کنگره‌ای کهنه و 3% پلی‌پروپیلن مالئیک‌دار شده (MAPP) و افزودن مقادیر 5/2، 5 و 5/7% نانورس به این ترکیب، چندسازه ساخته شد. افزودن نانورس به چندسازه با روش پیش اختلاط مذاب انجام گردید. ابتدا پلی‌پروپیلن و نانورس به شکل مذاب با یکدیگر ترکیب شده و بعد این ترکیب پس از سرد و تبدیل به گرانول شدن، همراه با الیاف کارتن کنگره‌ای کهنه و MAPP مجدداً به صورت مذاب مخلوط شده و نمونه‌های آزمونی از آن قالب‌گیری گردید. نتایج نشان داد که در اثر افزودن نانورس به‌ ترکیب چندسازه، مقاومت‌خمشی و مقاومت‌کششی و همچنین مقاومت به‌ضربه فاقدار چندسازه کاهش یافت. اثر افزودن نانورس بر مقاومت‌خمشی و مدول‌کششی در سطح 99% و اثر این عامل بر مقاومت‌کششی در سطح 95% معنی‌دار شد. ولی این افزودن نانورس بر مدول‌الاستیسیته خمشی و مقاومت به ضربه معنی‌دار نشد. زیرا افزودن نانورس به ترکیب چندسازه میزان اتصال بین پلی‌پروپیلن و الیاف کارتن کنگره‌ای کهنه را کاهش ‌داد. علاوه بر این، در مورد مقاومت به ضربه این پدیده باعث به وجود آمدن مناطق تمرکز تنش ‌گردید. ولی مدول‌الاستیسیته خمشی و مدول‌کششی افزایش یافت. البّته در اثر افزودن نانورس جذب آب نمونه‌های چندسازه پس از 2 و 24 ساعت غوطه‌وری در آب کاهش یافت.

کلیدواژه‌ها


- نوربخش، الف.، دوست حسینی، ک.، کارگر فرد، الف.، گلبابایی، ف. و حاجی حسنی، ر.، 1387. بررسی تولید WPC با استفاده از ضایعات کاغذ باطله OCC به روش ریزش کیک. مجله پژوهشی تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران. جلد23. شماره 2. صفحه 91-101.

- نوربخش، الف.، حسین زاده، ع.، جهان لتیباری، الف.، کارگر فرد، الف. و ککتا، وی.، 1383. مقایسه اثر مواد لیگنوسلولزی در سطوح مختلف انیدرید مالئیک پلی‌پروپیلن (MAPP) در چندسازه الیاف و آرد چوب/ پلی‌پروپیلن. مجله پژوهشی تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران. جلد 19. شماره 1. صفحات 49-68.

-ASTM annual book of  standard; Testing methods .2007, Philadelphia, PA .U.S.A

-Ashori.A. and Nourbakhsh.A, 2010. Preparation and characterization of polypropylene /wood flour/nanoclay composites.Eur . J .Wood Prod

-Caraschi,C. J.and A. Lopes. 2002. Woodflour as reinforcement of polypropylene. Material Research , 5(4):405-409

-Chowdhury,F.H, M.V, Hoosur., S. Jeelani ,2006. Studies on the flexural and thermomechanical properties of woven carbon/nanoclay-epoxy laminates . Material Science and Engineering A(421),298-306

-Faruk.O. and Matuana.L, 2008 Nanoclay reinforced HDPE as a matrix for wood-plastic composites, Composites Science and Technology 68, 2073-2077.

-Han.G, Lei .Y, Wu.Q, Kojima.Y, Suzuki.S, 2008 ,Bambo-Fiber filled hight density polyethylene composites:effect of coupling treatment and nanoclay J. Polym  Environ 16:123-130.

-Lei .Y, Wu.Q, Clemons.C.M, Yao.F, Xu.Y; 2007 .Influnce of nanoclay on properties of HDPE/wood composites, J. of  Applied  Polymer  Sience ,  Vol.106,3958-3966                                                              

-Mali, J.; p. Sarsama.; L. S. Lindberg.; S. M.Kortelainen.; J. Peltonen.; M. Vikki.; T. Koto.;S. Tiisala. 2003. Wood fiber-plastic composites,110-117

-Sanadi, A. R.; J. F. Hunt.; D. F. Caulfield.; G.  Kovacs volgyi.; B. Destree,2001. Hight  fiber-low matrix composites: Kenaf fiber/polypropylene. The sixth international conference on wood-fiber composites. Forest  Product  Society. PP:121-124

-Simon,M.W.;Stafford, K.T., Li,Q,2008.Nanoclay reinforcement  of  liquid silicone rubber. J. Inorg. Organomet. Polym.18:364 - 373

-Wang,H.,C,Zheng.,M,Elkovitch.,L.J,Lee and K.W,Koelling ,2001,  Processing and properties of polymeric nanocomposites,Polymer Engineering Science 41(11) , 236-246pp

-Wan,L.,K,Wang.,L,Chen., Y,Zhang., C,He.2005. Preperation , morphology and thermal/mechanical properties of epoxy/nanoclay composites.270-282