بررسی رفتار اُفت تنش چندسازه کاغذ روزنامه آسیاب شده و پلیاتیلن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسارشد صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

در این تحقیق رفتار اُفت تنش چندسازه‌های ساخته شده از کاغذ روزنامه آسیاب شده و پلی‌اتیلن سنگین بررسی شده است. چندسازه‌ها حاوی 25 و 50% پُرکننده بود که با اختلاط مذاب و قالبگیری تزریقی ساخته شد و با پلی‌اتیلن سنگین خالص مقایسه شده است. نتایج نشان داد که افزودن پُرکننده به پلیمر مدول و مقامت‌خمشی چندسازه را بهبود می‌بخشد. در پلیمر و چندسازه تنش بیشتری برای ثابت نگه‌داشتن سطوح بالاتر کرنش مشاهده شد. مقایسه تنش نسبی نمونه‌ها نشان داد که اختلاف اُفت تنش نمونه‌ها با گذشت زمان افزایش می‌یابد. عامل‌های مدل پاور لاو نشان دادند که با افزایش سطح کرنش، A (بزرگی اُفت تنش) افزایش یاُفته و n (توان مدل) کاهش می‌یابد. بررسی رابطه سطح کرنش، عامل‌A و مقدار پُرکننده نشان داد که رابطه خطی تقریباً کاملی (1~R2) بین درصد کرنش و A وجود دارد و با افزایش پُرکننده تأثیر سطح کرنش روی عامل‌A بیشتر می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


-مرزناکی، م. م.،کاظمی نجفی، س.، چهارمحالی، م.، و حاج حسنی، ر. 1388. مطالعه رفتار خزشی مواد مرکب ساخته شده از مخلوط آرد تخته خرده چوب و تخته فیبر نیمه سنگین- ضایعات پلی‌اتیلن سنگین  (HDPE) و تأثیر جذب آب بر آن. مجله تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران. جلذ 24، شماره 2، صفحه 205- 194.

-Bhattacharyya, D., Manikath, J., and Jayaraman. K.  (2006). Stress Relaxation of Woodfiber–Thermoplastic Composites, Journal of Applied Polymer Science, 102: 401–407.

-Dastoorian, F., Tajvidi, M., and Ebrahimi, G.  (2008). Evaluation of Time Dependent Behavior of a Wood Flour/High Density Polyethylene Composite, Journal of Reinforced Plastics and Composites, 29: 132-143.

-George, J. Sreekala, M. S., Thomas, S., Bhagawan, S. S., and Neelakantan, N. R.  (1998). Stress Relaxation Behavior of Short Pineapple Fiber Reinforced Polyethylene Composites, Journal of Reinforced Plastics and Composites, 17: 651-772.

-Jayaraman, K., Bhattacharyya, D., 2004 Mechanical performance of wood fibre–waste plastic composite materials, Resources, Conservation and Recycling, 41, 307-319.

-Sreekala, M. S., Kumaran. M. G., Reethamma, J., and Thomas, S.  (2001). Stress relaxation behaviour in composites based on short oil-palm fibers and phenol formaldehyde resin, Composites Science and Technology, 61: 1175-1188.