نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد جنگل‌داری، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار گروه جنگل‌داری دانشگاه تربیت مدرس

3 کارشناس ارشد اداره کل منابع طبیعی استان کرمانشاه

چکیده

گونه محلب Cerasus mahaleb (L.) Mill یکی از مهمترین پهن‌برگان جنگل‌های زاگرس است. چوب این گونه از زمان‌های قدیم به دلیل خاصیت خمش‌پذیری خوب و معطر بودنش همواره مورد استفاده در مصارف روستایی بوده و هست. با توجه به اینکه بهینه‌سازی مصرف چوب ارتباط تنگاتنگی با شناحت ویژگیهای فیزیکی، آناتومیکی و سایر خواص مهندسی آن پیدا می‌کند بنابراین در این تحقیق سه اصله درخت سالم محلب برای بررسی ویژگیهای مهندسی چوب آن با رعایت آیین‌نامه ِD143 استانداردASTM  مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج نشان داد که محلب جزء چوب‌های نیمه‌سنگین بوده و از خمش‌پذیری بالایی برخوردار است، به‌ طوری که مقاومت به فشار موازی‌الیاف 45/48 (MPa) و از نظر طول و قطر الیاف به‌ترتیب دارای میانگین 71/0 میلیمتر و 85/19 میکرون می‌باشد. میانگین درصد هم‌کشیدگی و واکشیدگی حجمی آن به‌ترتیب 09/6 و 69/6 بوده و از نظر درصد هم­کشیدگی شعاعی و مماسی به‌ترتیب 65/19 و 74/19 درصد می­باشد و متوسط رویش قطری آن 96/4 میلیمتر و متوسط رویش ارتفاعی آن 31/0 متر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

- بی­نام، 1381. خلاصه نتایج طرحهای مطالعاتی-کاربردی آزمایشگاه صنایع چوب تا پایان سال 80، دفتر صنایع چوب و بهره برداری، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان جنگلها و مراتع کشور، معاونت امور جنگلهای شمال، نشریه شماره 209، 45 صفحه.
- پارسا پژوه، د.، 1363. تکنولوژی چوب. انتشارات دانشگاه تهران، 370 صفحه.
- پارسا پژوه، د.، 1367. تکنولوژی چوب. انتشارات دانشگاه تهران. 404 صفحه.
- پارسا پژوه، د.، 1373. تکنولوژی چوب. انتشارات دانشگاه تهران. 404 صفحه.
- حجازی، ر.، 1364. چوب شناسی و صنایع چوب. انتشارات دانشگاه تهران. جلد دوم، 460 صفحه.
- ثابتی، ح.، 1381. جنگل­ها، درختان و درختچه­های ایران. انتشارات دانشگاه یزد. 807 صفحه.
- زبیری، م.، 1379. آمار برداری در جنگل. انتشارات دانشگاه تهران. چاپ دوم، 401 صفحه.
- زرگری، ع.، 1370. گیاهان دارویی. انتشارات دانشگاه تهران. چاپ پنجم. 942 صفحه.
- زنگنه، ه.، 1378. گزارش وجود گونه محلب در جنگل­های استان کرمانشاه. انتشارات سازمان جنگل­ها و مراتع کشور. 12 صفحه
- صالحی، ک.، 1377. بررسی و تعیین ویژگیهای خمیر کاغذ شیمیایی مکانیکی بازده بالا از باگاس. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گرگان، 103 صفحه.
- شهریاری، ق.، زرین کفش، م.، کیا لاشکی، ع.، بابایی کفاکی، س.، 1386. بررسی شرایط اکولوژیک (رابطه درخت و خاک) در سه رویشگاه طبیعی گیلاس وحشی (Cerasus avium) در شمال ایران. مجله علمی-پژوهشی علوم کشاورزی. شماره 2. 383-367.
-ASTM Standard Test Methods. 2001. American Society For Testing Materials, Standard Methods for Testing small clear specimen of timber; ASTM-D142-83. Philadelphia, Pa.   -Meier, s. 1984. A pure Prunus Avium stand in schlswig Holstien-und-holzwiforst- 9: 39, 233-235.
-Pryor, sh., 1985. The Silviculture of Wild Cherry (Cerasus avium) or gean-Quarterly-of-Forestry, 79: 2, 95-109.