نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سوادکوه، گروه صنایع چوب و کاغذ

2 استادیار گروه مهندسی صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 دانشیار گروه مهندسی صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

4 دانشجوی دکتری صنایع چوب و کاغذ، باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی خواص مقاومتی کاغذهای حاصل از تیمارهای 1، 2 و 4 هفته‌ای با قارچ Phanerochaete chrysosporium BKM – 1767 مورد ارزیابی قرار گرفته و با نمونه شاهد مقایسه گردیده است. پس از آماده‌سازی نمونه‌های قارچی، خرده‌چوب‌های ممرز در سه سطح 1، 2 و 4 هفته‌ای تحت دمای oc 39 با رطوبت نسبی 65% تیمار شدند. به منظور تهیه خمیرکاغذ CMP از خرده‌چوب‌های تیمار شده، دمای پخت 165 درجه سلسیوس، زمان پخت 80 و 90 دقیقه، درصد مواد شیمیایی سولفیت سدیم: 14، 18 و 22 درصد و نسبت مایع پخت به خرده‌چوب 7 به 1 در نظر گرفته شد. نتایج نشان می‌دهد که در چوب‌های تیمار شده نسبت به نمونه شاهد میزان بازده کاهش یافته است. این کاهش برای تیمارهای 1، 2 و 4 هفته‌ای به‌ترتیب حدود 64/1، 84/2 و 20/6 درصد بوده است. همچنین ویژگی‌های مقاومت به کشش، ترکیدن، پاره‌شدن و تاشدن کاغذ تهیه شده از خرده‌چوبهای تیمار شده کاهش یافته است.

کلیدواژه‌ها

-ا براهیم‌پور کاسمانی، ج (1389). تاثیر فرآیند بایوپالپینگ بر تولید خمیر شیمیایی- مکانیکی(CMP) از چوب ممرز، رساله دکتری به راهنمایی دکتر محمد طلایی‌پور و دکتر امیر هومن حمصی. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.
-Akhtar, M., lentz, m.j., Blanchette, R.A., and kirk, T.k. (1997). "Corn steep liquor lowers the amount of inoculum for biopulping," TAPPI J. 80(6), 161- 165.
-Akhtar, M., Swaney, E.S., (1999) “BIOMECHANICAL PULPING: A MILL-SCALE EVALUATION” International MechanicalPulpingConference TAPPI Proceedings.
-Blanchette, R.A., Leatham, G.F., Myers,G.C., Wegner, T.H., (1990)Biomechanical Pulping of Aspen chips: paper strengthand optical Properties Resulting from Different Fungal Treatment, USDA Forest Service, Forest Products,Laboratory, Madison. Wis. 53705-2398.
-Blanchette, A.R., Behrendt, C.D., (1998). “A NEW APPROACH TOBIOPULPING: TREATING LOGS WITH PHLEBIOPSIS GIGANTEA” 7th International Conference on Biotechnology in the pulp and paper industry. June, 16-19, 1998.
-Erikson, K.L., and Vallander, L. (1982). “Properties of pulps from thermomechanical of chips pretreated with fungi”. Svensk Papperstid. Vol 85. No 6. Page R33. 
-Hernandez, M., Hernández-Coronado, M.J., Isabel Perez, M., (2005) “Biomechanical pulping of spruce wood chips with Streptomyces cyaneus CECT 3335 and hand sheet characterization”  HOLZAZ Volume: 59  Issue: 2February 2005Page(s): 173-177
-Kirk, T.K., Koning, J.W., Burgess, R., Akhtar, M., Blanchette, R., Cameron, D.C., Cullen, D., Kerstin, P., Light foot, E.N., Mayers, G., Sykes, M.B., and Wall, M.B., 1993. "Biopulping A Glimpse of the Future?" Madison: Wisconsin. Rep. FPl- RR- 523.
-Lawson, L.R. and Still, C.N. (1957). “The biological decomposition of lignin-literature survery.”Tappi J. 85, 56A.
-Scott, G. GM., Swaney. R., (1998). “Newtechnology for papermaking: biopulping economics” TAPPI Journal Vol 81: No. 12.
-Setliff, E.C., Marton, R., Granzow, S.G., and Erikson, K.L. (1990). “Biological modification of wood chips and mechanical pulps”.Tappi J. Vol 73, pag 141-144.
-Villalba, L.L., Scott, G.M., Schroeder, L.R., (2006), “Modification ofLoblolly Pine Chips with Ceriporiopsissubvermispora Part 2 : KraftPulping of Treated Chips” Journal of wood chemistry and technology Volume26, Issue 4December 2006 , pages 349 – 362
-Wolfaardt, F., Taljaard, J.L., Jacobs, A., (2004) “Assessment of wood-inhabiting Basidiomycetes for biokraft pulping of softwood chips” Bioresource Technology Volume 95, Issue 1, October 2004, Pages 25-30