دوره و شماره: دوره 27، شماره 1 - شماره پیاپی 38، بهار 1391، صفحه 1-187 
1. اثر تیمار قارچی بر ویژگی‌های مقاومتی خمیرکاغذ شیمیایی - مکانیکی چوب ممرز

صفحه 1-15

10.22092/ijwpr.2012.117075

جعفر ابراهیم پور کاسمانی؛ محمد طلایی پور؛ امیر هومن حمصی؛ احمد ثمریها


3. فرآورده مرکب چوب - پلاستیک )رابطه واکنشهای شیمیایی با خواص مکانیکی(

صفحه 27-37

10.22092/ijwpr.2012.117077

امیر نوربخش؛ رضا حاجی حسنی؛ فرداد گلبابائی؛ مژگان کوهپایه زاده


9. بررسی بار برشی اتصال روی چندسازة چوب-پلاستیک صنعتی با انواع پیچ

صفحه 100-113

10.22092/ijwpr.2012.117094

اکبر رستم پور هفتخوانی؛ قنبر ٍابراهیمی؛ محمد عربی؛ مهدی تجویدی؛ محمد لایقی


10. مؤلفه‌های کاغذسازی پنج رقم متداول نیشکر در ایران

صفحه 114-128

10.22092/ijwpr.2012.117095

کامیار صالحی؛ فرداد گلبابائی؛ سعید مهدوی؛ عباس فخریان


11. اثرهای آلودگی هوا بر روی ویژگی‌های آناتومیکی مقطع عرضی چوب گونه کاج تهران (Pinus eldarica)

صفحه 129-142

10.22092/ijwpr.2012.117096

وحید رضا صفدری؛ بهزاد شعبانی؛ سید خلیل حسینی هاشمی؛ مهران روح نیا؛ ویلما بایرام زاده


13. بررسی اثر آنزیم زایلاناز بر خواص خمیرAPMP از صنوبر تبریزی (Populus nigra)

صفحه 156-166

10.22092/ijwpr.2012.117098

امیر هومن حمصی؛ مهدی صبور؛ محمد طلایی پور؛ محمد آزادفلاح


15. خواص فیزیکی و مکانیکی چوب گونه کاج ‌تدا (Pinus taeda L.) در رویشگاههای شمال کشور

صفحه 178-187

10.22092/ijwpr.2012.117100

فرداد گلبابائی؛ حسین حسینخانی؛ ابوالفضل کارگرفرد؛ امیر نوربخش؛ رضا حاجی حسنی