نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گرایش خمیر و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشیار گروه صنایع خمیر و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی مقایسه‌ای تأثیر درصد قلیایی و زمان تیمار بر ویژگی‏های خمیر کاغذ سودای سرد باگاس و چوب صنوبر دلتوئیدس(Populous deltoids) انجام شد. خمیر کاغذ سودای سرد در سه سطح 5، 10 و 15 درصد سود سوزآور (بر مبنای وزن خشک)‏، سه سطح زمانی 20، 40 و60 دقیقه، نسبت مایع خمیر سازی به ماده اولیه 10 به 1 در دمای 25 درجه سانتی‏گراد و فشار محیط تهیه شد. خمیر کاغذهای تهیه شده در زمان 40 دقیقه برای ساخت کاغذ دست‌ساز انتخاب و تا رسیدن به درجه‌روانی حدود 400 میلی لیتر پالایش شدند. تجزیه و تحلیل ویژگی‏های کاغذ دست‌ساز با استفاده از طرح کاملاً تصادفی، گروه‌بندی و میانگین ویژگی‏‌های کاغذ حاصل با استفاده از آزمون آماری دانکن انجام شد.  نتایج حاصل نشان داد که میزان بازده خمیر کاغذ صنوبر از 54/86  تا 52/94 درصد و برای باگاس از 65/70 تا 32/87 درصد بود. همچنین میزان قلیایی جذب شده در صنوبر از 15/2 تا 78/4 درصد و در باگاس از 06/3 تا 80/6 درصد متغیر بوده است. بیشترین میزان بازده، ضخامت و ویژگی‌های مقاومتی کاغذ دست‌ساز مربوط به گونه چوبی صنوبر دلتوئیدس و بیشترین میزان قلیایی جذب شده و دانسیته کاغذ مربوط به باگاس بود. با افزایش درصد سود‏ ‏سوزآور مصرفی از 5 به 15 درصد بازده خمیر و ضخامت کاغذ ها کاهش، مقادیر قلیایی جذب شده، دانسیته و ویژگی‏های مقاومتی کاغذ‏ها افزایش یافت. به طور کلی خمیرکاغذ حاصل از فرایند سودای سرد صنوبر در شرایط یکسان بهتر از خمیر کاغذ باگاس بوده است.

کلیدواژه‌ها

-اسپهبدی، ک. و حسین پور، ی. 1380. بررسی تطبیقی تولید چوب جنگل های شمال و نیاز سالانه صنایع چوب و کاغذ (در 20 سال اخیر ). مجموعه خلاصه مقالات دومین اجلاس بین المللی جنگل و صنعت،57صفحه.
-میرشکرایی.س. ا ؛ و انوری ،ا. 1380. بررسی قابلیت اشباع خرده چوبها در فرایندخمیرسازیAPMP (سودای سرد). مجله منابع طبیعی ایران، (2)54 ص-180-165.
- حمصی، ا. ح. 1380. تعیین شاخص‌های مناسب صنایع سلولزی برای ایران(اولویت دربخش صنایع سلولزی). رساله دکتری. 243 ص.
- رسالتی، ح. و مهدوی، م. 1383. بررسی تأثیر پارامترهای فرایندی بر روی شفافیت و بازده خمیر APMP از چوب سپیدار. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی. سال یازدهم. شماره(2).صفحات 17-27.
- رول، ر.، یانگ، ر. و رول، ج. 1381. کاغذ و مواد چندسازه از منابع زراعی. ترجمه : پارسا پژوه، د،. فائزی پور، م.و کبورانی، ع. انتشارات دانشگاه تهران.573  ص .
- سرائیان ، ا.1382. بررسی امکان تولید خمیر کاغذ پربازده سفید با روش مکانیکی پراکسید قلیایی ( APMP)از کاه گندم خراسان. رساله دکتری. دانشگاه تهران. 257 ص.
- کاشانی ، پ.1376 .بررسی مقاومت های کاغذ ساخته شده از کاه گندم و کلش برنج به روش سودای سرد. پایان کارشناسی ارشد. دانشکده مهندسی چوب و کاغذ  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.137ص.
- منظورالاجداد، م. اولویت ها در برخورد با مشکلات صنایع کاغذ و مقوای کشور. مجموعه مقالات اولین همایش ملی فرآوری و کاربرد مواد سلولزی. دانشگاه تهران. دی ماه1382. 87 ص.
- Allan, C., Skeet, J. 1968., The Manufacture and Quality Characteristics of High Yield Pulps  from Canadian Wood Species, Paper presented  at XVII ABCP Annual congress, Sao Paulo,Brazil.
- Ali, M., Byrd ,M., Jameel, H. 2002. Chemimechanical Pulping of Cotton Stalks.Tappi pulping conference,
- Casey, J. P .1980. Pulp and Paper Chemistry and Chemical Technology.Vol.1.Third Edition . willey-In tersciece publication .New york .p .516-520.
-Jones, T., and Richardson, J. 2000. Chemimechanical Pulping of New Zealand Eucalyptus Fastigata. Annual General Conferenc N 54, Melborn, Australia.vol.53. p. 350-361.
-Hatton, J. V.,  Johal, S. S. 1992. Chemimechanical Pulps from Hardwood and Softwood Chip Mixture., Pulp and Paper Canada, 46(3).
- Kumar, D., Hazra, S. K., Day , A., 2003. Suitability of specific variety of jute(Corchorus species) whole plant as raw material for pulp and paper,Indian Journal of Agricultural Sciences. vol.73(1). pp : 29-31.
- Najasapetra, S. 1964, cold soda pulping of hardwood species, Rimba Indonesia 9(4), pp: 83-278.
- Peng, F., Simonson, R.، Peng, FH.,1992. High Yield Chemimechanical Pulping of Bagasse part:5.Bleaching of bagasse CMP for Newsprint, Appita.1992، 45:4، 243-245.