نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور- بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده های آن

3 عضو هیأت علمی - موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور

چکیده

در این تحقیق با استفاده از چوب گونه سمر (Prosopise juliflora) نسبت به ساخت تخته خرده‌چوب اقدام شد. دانسیته خشک چوب تنه و شاخه سمر به‌ترتیب 92/0 و 72/0 گرم بر سانتیمتر مکعب و مقدار پوست (درصد وزنی) چوب تنه و شاخه سمر به‌ترتیب 6/13 و 14 درصد تعیین شد. متغیرهای ساخت در این تحقیق شامل نوع ماده اولیه لیگنوسلولزی (چوب تنه، چوب شاخه و مخلوط آنها با نسبت مساوی) و مقدار مصرف چسب (10 و 12 درصد) بود. سپس ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی آنها شامل مدول‌الاستیسیته، مقاومت‌خمشی، مقاومت‌چسبندگی داخلی و واکشیدگی ضخامتی پس از 2 و 24 ساعت غوطه‌وری در آب بر طبق استاندارد EN تعیین شد. اثر نوع ماده اولیه بر کلیه ویژگی‌های تخته خرده‌چوب به‌استثناء مدول‌الاستیسیته معنی‌دار بوده است. با توجه به نوع ماده اولیه حداکثر مقاومت‌خمشی مربوط به تخته‌های ساخته شده از چوب شاخه سمر بود. همچنین حداکثر مقاومت‌چسبندگی داخلی مربوط به تخته‌های ساخته شده از مخلوط تنه و شاخه سمر است. اثر مقدار چسب نیز بر کلیه خواص تخته‌ها به غیر از ویژگی‌های خمشی معنی‌دار بوده و افزایش مصرف آن سبب بهبود کلیه خواص فیزیکی و مکانیکی تخته‌ها شد. نتایج حاصل از اندازه­گیری واکشیدگی ضخامتی تخته­ها پس از 2 و 24 ساعت غوطه‌وری در آب با توجه به نوع ماده اولیه نشان داد که حداقل ویژگی‌های فوق مربوط به تخته‌های ساخته شده از چوب تنه سمر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

- انجمن کارفرمایان صنایع چوب، (1385). گزارش جامع. کمبود چوب مورد نیاز صنایع چوب و کاغذ کشور و لزوم رفع موانع و ممنوعیتهای واردات چوب (قسمت اول). سال چهارم، شماره 15، اردیبهشت-25-21.
- دوست­حسینی، ک.، روشنی رزمهری، ک. 1375. بررسی امکان استفاده از چوب تاغ در صنعت تخته خرده‌چوب. مجله منابع طبیعی ایران. شماره 49.
- دوست­حسینی، ک. (1377). بررسی خواص کاربردی تخته خرده‌چوب ساخته شده از اکالیپتوس و باگاس. مجله منابع طبیعی ایران. شماره 1. جلد 51.
- حبیبی، م. ر.، فائزی­پور، م.، جهان لتیباری، ا.، حسین­زاده، ع.، گلبابائی، ف. (1377). بررسی ویژگی‌های تخته تراشه چوب از ضایعات روکش راش. نشریه تحقیقات چوب و کاغذ. شماره 4.
- حبیبی، م. ر. (1386).  امکان  استفاده از مخلوط چوب صنوبر در دوره بهره برداری کوتاه مدت ( چهار ساله ) و چوب اکالیپتوس جهت ساخت تخته خرده‌چوب. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی. مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور.   
- کارگرفرد، ا.، عنایتی، ع. ک.، جهان لتیباری، ا.، حسین­زاده، ع.، نوربخش، ا. (1377). بررسی تأثیر pH چوب بر ویژگی‌های تخته خرده‌چوب. نشریه تحقیقات چوب و کاغذ. شماره 4.
- کارگرفرد، ا.، نوربخش، ا.، گلبابائی، ف. (1385). بررسی امکان کاربرد ساقه پنبه در ساخت تخته خرده‌چوب. نشریه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران. جلد 21. شماره 2.
-  مجموعه مقالات کارگاه بررسی پیامدهای کاشت و توسعه کهور پاکستانی ( سمر ) ( 1385 ). وزارت جهاد کشاورزی. سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور. حوزه معاونت امور مناطق خشک و نیمه خشک.
-Abohassan, A. A., I. E. Kherallah and S. A. Kandeel. 1988. Effect of sewage effluent irrigation regimes on wood quality of Prosopise juliflora grown in Riyadh Region. ArabGulf Journal of Scientific Research 136: 45-53.
- ASTM. 2001(D 2395-93(1997). Specific gravity of wood and wood-based materials
- Benedito Rocha Vital, William F. Lehman, R. Sidney Boon. 1974. How species and board densities affect properties of exotic Hardwood particle boards. Forest Product Journal. Vol. 24. NO. 12. 37-45.
- EN 310. 1993. Wood based panels, determination of modulus of elasticity in bending and bending strength. European Standardization Committee. Brussells.
- EN 317. 1993. Particle boards and fiber boards, determination of swelling in thickness after immersion. European Standardization Committee. Brussells.
- EN 319. 1993. Particle boards and fiber boards, determination of tensile strength perpendicular to plane of the board. European Standardization Committee. Brussells.
- Goel, V. and H. M. Behi. 1992. Wood quality for fuel wood rotation cycle. In: IUFRO Conference, 23-28 August 1992, Nancy, france.
- Kazemi, S. M. H. and R. Singh. 1992. Wood anatomy of exotics grown in India. 3. Prosopise juliflora ( SW.) DC. Journal of the Timber Development Association of India 38: 39-42.
- Khan, D., R. Ahmad and S. Ismail. 1986. Case history of Prosopise juliflora plantation at MakranCoast through saline water irrigation, Pakistan, Proceeding of US-Pakistan Biosaline Workshop, Karachi, Pakistan.
- Lima, P. C. F.1994. Comporatmento silvicultural de especies de Prosopise, em Petrolina-PE, Regiao semi-Arida Brasileria. PhD thesis, Universidade Federal do Parana, Brazil.
- Maloney, T. M. 1993. Modern particle board and dry-process fiber board manufacturing, Miller Freeman Publications, San Francisco, CA.
- Rajput, S. S. and M. C. Tewari. 1986. Some studies on the utilization of biomass of Prosopise spp. SSRI-SSR9. In. the role of Prosopise in wasteland Development.V.J.Patel. JavrajbhaiAgroforestryCenter, Surendrabag, Gujarat, India.
- Shukla, N. K., A. K. Khanduri, K. Lal and M. Lal 1990. Physical and mechanical properties of some exotic species. Indian forester 116: 140-147.
- Suchland. O. and H. Xu. (1989). A simulation of the horizontal density distribution in a flake board. Forest Prod. J. 39(5). 29-33.
-Vimal, O. P. and P. D. tyagi. 1986. Prosopise juliflora: chemistry and utilization. PP. OVP8. In: the role of Prosopise in wasteland Development.V.J.Patel. JavrajbhaiAgroforestryCenter, Surendrabag, Gujarat, India.