نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 استاد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

به منظور بررسی امکان استفاده از پسماند کاغذسازی در ساخت چند سازه، چهار تیمار از آرد چوب راش، پسماند کارخانه چوب کاغذ مازندران و پلی‌اتیلن سنگین ساخته و خواص آبدوستیآن ارزیابی شد. مقدار جفت کننده MAPE و پلیمر در تمام ترکیب‌ها ثابت و به‌ترتیب 2% و 38% در نظر گرفته شد. نتایج حاصل نشان داد به دلیل زیاد بودن مقدار ماده معدنی پسماند کاغذسازی (حدود 40%) جذب آب و به‌ویژه واکشیدگی ضخامت بلندمدت با افزایش پسماند کاهش یافت. هر چند ضریب انتشار رطوبت تیمار حاوی 30% پسماند و 30% آرد چوب بالاتر از سایر تیمارها بود.

کلیدواژه‌ها

-      فائزی پور، م. و همکاران. 1381. کاغذ و مواد چند سازه از منابع زراعی (ترجمه). انتشارات دانشگاه تهران.
-Ismail, H, et al.2005. A Comparative Study on the Effects of Paper Sludge and Kaolin on Properties of Polypropylene/Ethylene Propylene Diene Terpolymer Composites,Irannian polymer journal.14(8):705-713.
- Klyosov, A. A. (2007). Wood-Plastic Composites, p. 698, John Wiley and Sons Inc., New Jersey, USA.
-Lee, b., et al. 2002. Performance of paper sludge / polypropylene fiber / lignocellulosic  fiber composites, Journal of industrial & engineering chemistry, 8(1): 50- 56.
-Migneault, Sebastien et al, 2008.Effect of fiber length on processing and properties of extruded wood-fiber/HDPE composites, Journal of Applied Polymer Science.110: 1085-1092.
-Qiao, X et al.2003.Ink-Eliminated Waste Paper Sludge Flour-Filled Polypropylene Composites with Different Coupling Agent Treatments, Journal of Applied Polymer Science.89:513-520.
-Son, Jungil et al., 2001. Role of sludge particle size and extrusion temperature on performance of paper sludge-thermoplastic polymer composites. Journal of Applied Polymer Science, 82: 2709-2718.
-Son, J. et al, 2004. Physico- mechanical properties of paper sludge- thermoplastic polymer composites, Journal of thermoplastic composite materials. 6:509-522
-Tajvidi, M., and G. Ebrahimi, 2002. Water Uptake and Mechanical Characteristics of Natural Filler–Polypropylene Composites. Journal of Applied Polymer Science, 88: 941-946