نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 استاد گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

3 استادیار گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی تأثیر قطر پیچ و سوراخ پیش ساخته، فاصله تا انتها، ضخامت عضو فرعی و اصلی اتصال و نوع پیچ، بر بار برشی اتصال پیچ‌های گوناگون روی چندسازه چوب-پلاستیک تجاری انجام شده است. پیچ‌های به‌کار رفته در این مطالعه از نوع خودکار و با قطر اسمی 4، 5 و  mm6 (شماره­های 8 ،10 و 14)، پیچ‌های پانلی با قطر اسمی mm4 (شماره­ 8) و پیچ چوب با قطر اسمی mm 4 (شماره 8) بودند. نتایج نشان داد‌ه‌اند که با افزایش قطر پیچ، ظرفیت بار برشی اتصال به علت کاهش مقطع خالص، به طور پیوسته افزایش نمی‌یابد، اما با یک قطر معین پیچ، افزایش فاصله تا انتها، ضخامت اعضای فرعی و اصلی اتصال، سبب بیشتر شدن ظرفیت بار برشی اتصال می‌شود. افزون بر این، افزایش قطر سوراخ پیش ساخته پیچ تا نزدیک به قطر ریشة آن، بار برشی اتصال را افزایش می‌دهد، ولی قطر بیشتر سوراخ پیش ساخته، بار برشی را کاهش می‌دهد. مقایسه اثر نوع پیچ در بار برشی اتصال نشان داده است که پیچ چوب از بقیه انواع پیچ بار برشی بیشتری را نشان داده است.

کلیدواژه‌ها

-  ASTM D 1037–96a.,1999. Standard methods for evaluating properties of wood-base fiber and particle panel materials. Philadelphia American Society for Testing and Materials,.

-  Breyer, D. E , 1999. design of wood structure ASD, 4th ed.

-  Chaharmahali. M, Tajvidi. M, Kazemi Najafi. S, 2008, Mechanical Properties of Wood Plastic Composite Panels Made From Waste Fiberboard and Particleboard, Polymer Composites, DOI 10.1002/pc.20434.
-  Cooper C, Turvey G J, 1995. Effects of joint geometry and bolt torque on the structural performance of single bolt tension joints in pultruded GRP sheet material. Compos Struct; 32(1-4):217–26.
-  Eckelman C. Textbook of product engineering and strength design of furniture. PurdueUniversity, W Lafayette, IN. 2003.

-  Falk R, Vos D, Cramer S, English B, 2001. Performance of fasteners in wood flour-thermoplastic composite panels. Forest Products Journal.;51:55-61.

-  Khoo T, Ratnam M, Shahnaz S, Abdul Khalil H, 2008, Wood Filler-recycled Polypropylene (WF-RPP) Composite Pallet: Study of Fastening Method. Journal of Reinforced Plastics and Composites.
-  Madhoushi M, Nadalizadeh H, Ansell M, 2009, Withdrawal strength of fasteners in rice straw fibre-thermoplastic composites under dry and wet conditions. Polymer Testing.;28:301-6.

-  Williamson T, 2002. APA engineered wood handbook: McGraw-Hill Professional.