نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی پژوهشی، بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

2 بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، ‌مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

3 عضو هیأت علمی - موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور

چکیده

در این تحقیق، ویژگی‌های الیاف پنج رقم‌ اصلی نیشکر کشت شده در مزارع جنوب ایران شامل: Cp57-614، sp70-1143، cp69-106، cp48-103 و nco310 مورد مقایسه قرار گرفتند. ویژگی‌های مقایسه شده شامل ابعاد الیاف، ضرایب کاغذ‌سازی، بازده ‌الیاف، جرم‌مخصوص و ترکیب شیمیایی بودند. بلندترین طول الیاف مربوط به رقم cp69 با میانگین 55/1 میلیمتر و کمترین آن مربوط به‌رقم cp57 با میانگین 39/1 میلی‌متر اندازه‌گیری شد. همچنین رقم cp48 با میانگین 38/25 میکرون دارای قطورترین و رقم cp69 با میانگین 42/20 میکرون دارای باریکترین قطر الیاف در بین 5 رقم ذکر شده می‌باشند. رقم sp70 با میانگین 35/0گرم ‌بر سانتیمترمکعب بالا‌ترین دانسیته و رقم cp57 با میانگین 17/0 گرم‌ بر سانتیمترمکعب کمترین دانسیته را در رطوبت 12% دارا هستند. همچنین بین سایر ویژگی‌های الیاف و نیز ضرایب کاغذسازی پنج رقم نیشکر نیز اختلاف معنی‌داری وجود دارد. در مجموع، با توجه به بررسی‌های انجام شده، رقم cp69 دارای ویژگی‌های بهتری از جنبه کاغذسازی در مقایسه با سایر ارقام نیشکر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

-   پارساپژوه، د.، 1367 . تکنولوژی چوب ، انتشارات دانشگاه تهران ، شماره 1851 ، 404.
-    سلیمانی، پ.، 1353. بررسی خصوصیات آناتومی گیاهان چوبی و غیر چوبی نشریه شماره 22، دانشکده منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران.
-   شفیع نیا، ع.، 1375. بررسی اثر کاتالیزر آنتراکینون در ویژگیهای خمیر و کاغذ فرآیند سودا با استفاده از باگاس. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
-   فامیلیان، ح.، 1376. بررسی مقایسه‌ای خصوصیات بیولوژیکی آناتومیکی فیزیکی و شیمیایی نی در نیزارهای هورالعظیم و تالاب انزلی. تحقیقات چوب کاغذ شماره 2، نشریه شماره 166، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور.
-  فخریان، ع.، 1377. بررسی قابلیت استفاده از کلس برنج در صنایع کاغذ. تحقیقات چوب و کاغذ شماره 6، نشریه شماره 183، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور.
-  مهدوی، س.، 1377. بررسی تولید خمیر کاغذ از کاه گندم به روش حلال آلی. تحقیقات چوب و کاغذ شماره 6، نشریه شماره 183، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور.
-ASTM Standards, 1986. Annual Book Report, Adhesives/Vol 15.06 Pcn 01-150686-25
-Atchison, J. 1987. Data on non-wood plant fiber. Pulp & Paper Manufactuer.Vol:3,pp 157-169
- Franklin, l. 1954. A rapid method of softening wood for microtome sectioning, trop. Wood 88, 36 - 88.
- IAWA committee, 1989. IAWA Bulletin, n . s., Vol. 10 (3): 219-332, Rijksherbarium , Ieiden , Netherlands .
-Peng, F., Simonson , R., and Peng, F.H. 1992. High yield Chemimechanical pulping of bagasse, Part 4, Bagasse CMP with sodium hydroxide/hydrogen peroxide pretreatment. Appita. 1992,45:2, 104-108; 13 ref.
- Rowell, R., 2005. Handbook of wood chemistry and wood composite,  ناشر
- Tappi Test methods, 1992 –93. Tappi press, Atlanta, CA, USA. 
- Sjostrom, E., 1981. Wood chemistry, Fundamental and application, academic press, تعداد صفحات
- Tsoumis, G., 1991. Science and technology of wood, Van nostrand reinhold, 145-159.