نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

آماده‌سازی و پیش­فرآوری ماده اولیه، بر زمان تولید خمیرکاغذ و رنگ‌بری آن اثر می­گذارد. درصدخشکی نیز ازجمله شرایطی است که واکنش رنگ‌بری را تحت تأثیر قرار می­دهد. به­منظور تهیه خمیرکاغذها ابتدا باگاس با آب جوش، با سود سوزآور یک درصد و نیز با سود سوزآور یک درصد همراه با یک درصد پراکسید هیدروژن به­طور مجزا، در شرایط ثابت نسبت مایع خمیرسازی به ماده اولیه 10 به 1، زمان 30 دقیقه و درجه حرارت C‌°70 پیش­فرآوری شده و بعد تحت تأثیر تیمار اصلی پراکسید قلیایی قرار گرفت. مدت زمان تیمار اصلی به­نحوی تعیین گردید که حداقل 5 درصد از پراکسید مصرفی اولیه در پایان پخت باقی بماند. ویژگی­های کاغذ­های­ دست­ساز براساس آیین­نامه­­های استاندارد TAPAPI اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که مدت زمان تیمار اصلی برای درصد خشکی­های 10، 15 و20 به­ترتیب 50، 30 و10 دقیقه برای باگاس پیش‌فرآوری ­شده با آب جوش و 290، 230 و170 دقیقه برای باگاس پیش­فرآوری شده با سود سوزآور یک درصد همراه با یک درصد پراکسید هیدروژن تعیین شد. البته بیشترین مقادیر درجه‌روشنی کاغذ از باگاس پیش­فرآوری شده با آب جوش در درصدخشکی 20 حاصل شد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

- اسموک، گری.، 1374. تکنولو‍ژی خمیر و کاغذ. ترجمه دکتر سید احمد میرشکرایی، انتشارات دانشگاه پیام نور، تهران، 354 صفحه.
- امینیان، ه. الف.، 1386. ارزیابی تولید خمیر APMP  از پالونیا برای تولید کاغذ روزنامه. طرح تحقیقات کاربردی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، تهران، 178 صفحه.
- رسالتی، ح.، 1380. بررسی استفاده از پسماندهای مهم کشاورزی جهت تولید خمیر و کاغذ قابل استفاده برای ساخت کاغذ کنگره­ای. خلاصه مجموعه مقالات دومین اجلاس بین المللی جنگل و صنعت، انتشارات دانشگاه تهران، 120 صفحه.
- رسالتی، ح.، 1383. طرح تحقیقاتی در تولید و ارزیابی خمیرکاغذ APMP از چوب صنوبر و قابلیت سنجی استفاده از آن در تولید کاغذ چاپ و تحریر. انتشارات دانشگاه تهران، صفحات 1 تا 15.
-  رسالتی، ح. و جعفری پطرودی، س .ر.، 1386. بررسی تولید کاغذ روزنامه از مخلوط خمیرکاغذ شیمیایی باگاس و خمیرکاغذ CMP پهن برگان. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 14(1):175-165.
- فائزی پور، م.، کبودرانی، ع. ر. و پارساپژوه، د.، 1381. کاغذ و مواد چندسازه از منابع زراعی. انتشارات دانشگاه تهران، 573 صفحه.
- سراییان، الف.، 1382. بررسی امکان تولید خمیرکاغذ پربازده سفید با روش مکانیکی پراکسید قلیایی (APMP) از کاه گندم خراسان. انتشارات دانشگاه تهران، 248 صفحه.
- کامرانی، س.، 1387. اثر پیش­تیمار قلیایی و دفیبره کردن بر بازده و درجه‌روشنی خمیرکاغذ APMP کاه گندم استان گلستان. دانشکده جنگلداری و فناوری چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 80 صفحه.
- مهدوی، م.، 1382. بررسی تولید خمیرAPMP  از چوب گونه Populus alba جهت ساخت کاغذ چاپ وتحریر. دانشکده جنگلداری و فناوری چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 162 صفحه.
- نظر نژاد، ن.، 1385. مطالعه خواص تشریحی، شیمیایی و خمیرکاغذ ساقه نی معمولی (Phragmites communis) منطقه خلیج گرگان. پژوهشنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 4(1):53-44.
- Browning,  B. L., 1967. Methods of wood chemistry. Interscience publishers, Vol:1. 120p.
- Casey, J.P.,1981. Pulp and paper Chemistry and Chemical Technology. Thrid Edition, Revised and Enlarged, A wiley Interscience Publication, Vol.3, Pp: 638-662.
- Gentile, V. M., Tschirner, U. and Wilder, H. D., 1991.The scott paper Alkaline peroxide High yield pulping process. International machanical pulping conference, 130p. 
- Leask, R. A., 1987. Pulp and paper manufacture. Mechanical pulping Technical, Vol: 2, Pp: 238 – 251 .
- Pan, G. and Leary, G. Y., 2000.  Alkaline  Peroxide  Mechanical Pulping  wheat straw. Part 1, Factors influencing  the brightness  responsein impregnation, Tappi Journal, 83(7): 62p.
- Peng, F., Simonson, R. and Peng, FH., 1992. High yield chemimechanical pulping of bagasse. part:5, Bleaching of bagasse CMP for Newsprint Appita, 45(4): 243-245.
- Rowel Roger, M., Raymond, A. and young Juldith, K., 1997. Paper and Composites from Agro-Based Resources. CRC press, Inc, ISBN 1-56670-235-6 (alk.paper), 446p.
- Singh Rudra, P., 1991. The Bleaching of pulp. Third edition, Revised, Tappi press, 690p.
- Tappi Standard Methods, 2000. Tappi Press, USA.