نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، عضو هیئت علمی گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی

2 کارشناس ارشد علوم و صنایع چوب و کاغذ، مسئول مکاتبات پلاک 54، پاساژ خیام، خیابان باهنر، بناب، آذربایجان شرقی

3 استادیار، عضو هیئت علمی گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ واحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد اسلامی

4 دانشگاه تهران

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی اثر آنزیم زایلاناز تهیه شده از قارچ Trichoderma  viride برخمیر APMP از چوب گونه Populus nigra انجام شد. برای تیمار آنزیمی متغیرهای دمای محیط تیمار در سه سطح 40، 50 و60 درجه سانتیگراد، مدت زمان تیمار در دو سطح 70 و90 دقیقه، میزان مصرف آنزیم در سه سطح 5، 10 و 15 واحد بر گرم خمیرخشک و درصد خشکی خمیر در دو سطح 5 و10 درصد مطالعه شد. نتایج نشان دادند که تیمار با آنزیم زایلاناز اثر قابل ملاحظه‌ای بر خمیر دارد به نحوی که روشنی کاغذ به طور متوسط 5/2 درصد ISO و حداکثر 75/4 درصد ISO بهبود یافت. همچنین آنزیم موجب افزایش نسبی شاخص پارگی و شاخص ترکیدن کاغذ شد. طول پارگی کاغذ در تیمار آنزیمی تا 4098 متر رسید. امّا بازده خمیر در اثر تیمار با زایلاناز تا 78/2 درصد نسبت به وزن خشک خمیر قبل از تیمار کاهش یافت. بررسی اثر عوامل جانبی (استخراج قلیایی و شستشو با آب مقطر) مشخص نمود که این عوامل تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر نتایج تیمارهای آنزیمی ندارند. به طوری که دمای 40 تا 50 درجه سانتیگراد، زمان 70 دقیقه، میزان مصرف آنزیم 10 واحد بر گرم خمیرخشک و درصد خشکی خمیر10 درصد بهترین نتایج را نشان دادند.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

- حمصی،ا.،1384. کاربرد فن آوری زیست آنزیمی در صنایع خمیر کاغذ. مجله علمی-پژوهشی علوم کشاورزی، سال یازدهم (1): 119-105.
- رسالتی، ح.، عبداله بیک مرندی، م. و سرائیان، ر.، 1388. بررسی تأثیر آنزیم زایلاناز در ویژگیهای نوری خمیر کرافت باگاس در رنگبری ECF. دوفصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، 24(2):306-295.
-Bajpai, P. and Bajpai, P. K., 1996. Application of xylanase in prebleaching of bamboo kraft pulp. TAPPI J. 79(4), 225–230.
-Hong, F. & Shen, 2001. Improvement of Bleaching and Brightness of Wheat Straw Chemimechanical Pulp by Enzymatic Pretreatment with Xylanase from Trichoderma ressei. The 8thICBPPI, June 4-8 Helsinki, Finland, Abstract-book.
-Jimenez. L., E. Navarro. J. L. Ferrer, F. Lopez. J. Ariza, 1999. Biobleaching of Cellulose Pulp from Wheat Straw with Enzyme and Hydrogen Peroxide. Process Biochemistry. 35: 149-157
-Prasad, D. Y., Rajesh, K. S., Praburaj, T., Mohan Rao, N. R., and Joyce, T. W. (1996), Cellulose Chem. Technol. 30, 463–472.
-Shatalov, A. and Pereira, H., 2008. Effect of xylanases on peroxide bleachability of eucalypt (E. globulus) kraft pulp. Biochemical Engineering Journal, 40: 19-26
-Suurnaki, A.; Heijnesson, A.; Buchert, J.; Viikari, L., J. Pulp Paper Sci. 1996 , 22:143-147.
-Viikari, L., Rauna, M., Kantelinen, A., Linko, M., Sundquist, J., 1986. Bleaching with enzymes. In: Proceedings of the 3rd International Conference on Biotechnology in the Pulp and Paper Industry, Stockholm, pp. 67–69.
-Wong, K. Y.;Yokota, S.;Saddler, J.N.;Jong, E. , J. Wood Chem. Terchnol. 1996, 16:121-138.
-Zhao, J., Li, X., Qu, Y. and Gao P., 2004. Alkaline Peroxide Mechanical Pulping of Wheat Straw With Enzyme Treatment. Applied Biochemistry and Biotechnology, 112: 13-23