بررسی استفاده از کمپلکس آلی Sulvy-x در رنگبری خمیرکاغذCMP ممرز با پراکسید هیدروژن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد صنایع خمیروکاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

2 دانشجوی دکتری صنایع خمیروکاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 استادیار علوم و تکنولوژی خمیروکاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ.

چکیده

در این تحقیق تأثیر کمپلکس آلی  Sulvy-xبر ویژگیهای نوری خمیرکاغذCMP ممرز رنگبری شده با پراکسید هیدروژن مورد بررسی قرار گرفت. ماده Sulvy-x در دو حالت بدون سیلیکات سدیم و حالت مخلوط با سیلیکات سدیم در رنگبری با پراکسید هیدروژن مورد استفاده قرار گرفت. با افزایش مصرف سیلیکات سدیم تا سطح 1%، روشنی کاغذها به52/60 درصد افزایش یافته و مقدار زردی به6/23 درصد کاهش یافت. اما در مقادیر بیشتر از 1% ، میزان روشنی کاهش و به میزان زردی کاغذها افزوده شد. بدون مصرف سیلیکات سدیم، استفاده از 5/0% Sulvy-x ، حداکثر روشنی3/59 و حداقل زردی4/23 درصد بدست آمد. همچنین در حالت مخلوط سیلیکات سدیم و Sulvy-x ، ترکیب 5/0% Sulvy-x و7/0% سیلیکات سدیم بیشترین روشنی(28/60 درصد ایزو) و کمترین زردی (23 درصد ایزو) را نتیجه داد. مقدار بهینه هیدروکسید سدیم و پراکسید هیدروژن به ترتیب 5/2% و 5% تعیین شدند. بهترین زمان برای رنگبری خمیرکاغذCMP ممرز با پراکسید هیدروژن در هر دوحالت حدود90 دقیقه بدست آمد. با توجه به نتایج بدست آمده، استفاده از کمپلکس آلی Sulvy-x می‌تواند جایگزین بسیار مناسبی برای سیلیکات سدیم باشد و در رنگبری متداول با پراکسید هیدروژن کاغذهای با روشنی بیشتر و زردی کمتر تولید کند.

کلیدواژه‌ها


- اکبرپور، ا. و رسالتی، ح.1387. بررسی جایگزینی کمپلکس آلی گلاناپون به جای سیلیکات سدیم در رنگ بری خمیرهای CMP مخلوط پهن برگان با پروکسید هیدروژن. مجموعه خلاصه مقالات اولین همایش ملی تأمین مواد اولیه و توسعه صنایع چوب و کاغذ کشور، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صفحه 34.

- میرشکرایی، س. ا .1380. تکنولوژی تهیه خمیر و کاغذ (تالیف: گری اسموک). انتشارات آییژ، 501  صفحه.

- میرشکرایی، س. ا .1381. شیمی‌چوب (تألیف: گری اسموک). انتشارات آییژ. 194 صفحه.

-Akbarpour, I., Resalati, H. 2008. Silicate-free peroxide bleaching of mixed hardwood CMP pulp. European Workshop on lignocelluloses and pulp, Advances in pulping, bleaching and related analytics Conference proceedings, pp: 145-157.

- Dehghani,M.R.2004.Preparation of Bleached Chemithermomechanical pulpfrom birch.Forest State University, Moscow.

- Hietanen, Tomi., Tamper .Juha., and Manner Hannu.2007. Alternative Alkaline Peroxide Bleaching of Mechanical Pulp. International Mechanical Pulping Conference Proceedings.

-Marchtrenk and Walterstrasses.2006.EN ISO 9001.www.sulvy-x.com, Access, 2008.

-Pan,George X.2002.Pulp yield loss in alkaline peroxide bleaching of aspen CTMP part:Estimation and impacts.TAPPI journal.vol 86.

-Patt, R. and O, Kordsachia. Entwicklungsperspektiven der zellstoffindustrie in Deutschland, 2000. Mitteilungen der BFH Hamburg. Nr. 200: 10. Hamburger Forst und Holztagung. Pp. 50-60.

- Patt, R., and O, Kordsachia. Development in pulping and bleaching. 2001. 6th Braz. Symp. Chem. Lignin wood components. Vol VII, pp 61-70.