مقایسه‌ اثر قارچ پوسیدگی سفید رنگین‌کمان (Coriolus versicolor) و قارچ پوسیدگی قهوه‌ای (Coniophora cerebella) بر روی دوام و برخی از خواص مکانیکی چند سازه باگاس- پلی‌‌پروپیلن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.

2 استادیار و هیئت علمی دا نشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

3 استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور

4 استادیار و هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

در این بررسی اثر قارچ‌های مولد پوسیدگی سفید و قهوه‌ای بر چند سازه باگاس پلی- ‌پروپیلن در 5 تکرار و 3 تیمار 8، 12و16 هفته بررسی شد. این چند سازه با اختلاط 40 درصد الیاف باگاس و 60 درصد  پلی‌پروپیلن و2 درصد انیدریک مالئیک کرافت شده پلی‌پروپیلنی با روش پرس مسطح در مو سسه تحقیقاتی البرز ساخته شده و قابلیت بازیافت دارد.  نمونه‌ها پس از کشت در داخل ظروف مخصوص موسوم به ظروف Kolle قرار گرفتند  و سپس به داخل انکوباتور انتقال داده شدند و در دمای 5/23  سانتی‌گراد و رطوبت نسبی 75 درصد قرار گرفتند و پس از پایان هر تیمار اندازه‌گیری‌های لازم جهت دستیابی به نتایج صورت گرفتند. میزان درصد پوشش میسیلیوم در نمونه‌ها اولین فاکتور مورد ارزیابی بود که در آن پیشرفت قارچ مولد پوسیدگی سفید در 8 هفته اول به نسبت قارچ مولد پوسیدگی قهوه‌ای تا حدودی کمتر بود و پس از 12 و 16 هفته درصد پوشش میسیلیوم بر روی تمام نمونه‌ها 100 درصد شد در نهایت میزان تخریب و اثر ناخن طبق معیار ویلیتنیر ارزیابی شد که میزان تخریب توسط قارچ مولد پوسیدگی قهوه‌ای کمتر از سفید بوده و در قارچ مولد پوسیدگی سفید تخریب بیشتر بود. میزان درصد کاهش وزن نمونه‌ها در پوسیدگی سفید بیشتر از پوسیدگی قهوه‌ای بوده و پس از طی زما ن های 8، 12 و16 هفته کاهش وزن معنی‌دار بوده است. با استفاده از دستگاه ساناتام که مخصوص اندازه‌گیری سختی چوب پلاستیک بوده میزان کاهش سختی نمونه‌ها اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که میزان کاهش سختی در نمونه‌های تحت تاثیر پوسیدگی سفید کمی بیشتر از نمونه‌های در معرض قارچ‌های مولد پوسیدگی قهوه‌ای بود.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-     ابراهیمی، قنبر، 1368. مکانیک چوب و فرآورده‌های مرکب آن. انتشارات دانشگاه تهران

-     بهداد، ابراهیم، 1364. اصول قارچ شناسی. انتشارات دانشگاه تهران

-     پارسا پژوه، داود، فائزی پور، مهدی و تقی یاره، حمیدرضا، 1375. حفاظت صنعتی چوب. انتشارات دانشگاه تهران

-     پارسا پژوه،  داوود، م.، فائزی‌پور، ح.، تقی‌پور، (1383). حفاظت صنعتی چوب (ترجمه)، انتشارات دانشگاه تهران، صص 657.

-   پورعباسی، سارا، 1384. بررسی دوام فرآورده‌های مرکب حاصل از چهار نوع الیاف طبیعی و پلی‌اتیلن سنگین در برابر قارچ رنگین کمان (Coriolus versicolor)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران.

-   تجویدی، مهدی، 1377. بررسی امکان استفاده از الیاف سلولزی در ساخت مواد مرکب پلیمری (نتیجه اختلاط آلفا سلولز، کاغذ باطله و الیاف خام چوب با پلی‌پروپیلن)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران. ص53

-   تجویدی، مهدی، 1382. بررسی خواص مهندسی و ویسکوالاستیک مواد مرکب حاصل از پلیمرهای گرما نرم و الیاف طبیعی با استفاده از تحلیل دینامیکی- مکانیکی (DMA)، رساله دکتری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران.

-     حسینی هاشمی،سید خلیل.(1384).بررسی مواد استخراجی گونه گردو برای حفاظت از گونه تبریزی در برابر قارچ رنگین کمان.(100ص )

-   صفدری، وحیدرضا. پارسا پژوه داود، 1377. بررسی دوام چوب صنوبر در حالت طبیعی و تیمار شده با نمک CCA در برابر قارچ رنگین‌کمان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران

-   مهرگان،نیکو.(1387).بررسی اثر قارچ‌های مولد پوسیدگی سفید و قهوه‌ای بر روی چوب پلاستیک ساخته شده از الیاف باگاس پلی‌پروپیلن و بررسی خواص مکانیکی آن.

-     نوربخش، امیر. (1387). کامپوزیت‌های الیاف چوب پلیمر. جزوه درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.

 

-Ashori,Amir &Nourbakhsh,  Alireza. (2008).A Comparative study on mechanical Properties and water absorption Behavior of Fiber Reinforced polypropylene composites prepared by OCC fiber and Aspen fiber

-Bledzki. A.K. and F. Omar. 2003. Wood fiber reinforced polypropylene composites: Effect of fiber geometry and coupling agent on phyico-mechanical properties. Appl. Composite Materials. 20(6): 365-379.

-Ibach, R. & Clemons, C. 2002. Laboratory tests on fungal resistance of wood filled polyethylene composites. Annual technical conference, may 5-9, San Froncisco, USDA Forest Service,  Forest Produ Laboratory, 2219-2222.

-Ibach, R.E. and C.M. Clemons. 2002.Biological rsistance of polyethylene composites made with chemically modified fiber or flour. In: Proce., 6th Pacific Rim Bio-Based composites Symp., Portland, OR.

-Keren, Z, Jensen, K.A., and Hammel, K.E. (1999) Biodegradative mechanism of the brown rot basidiomycete Gloeophyllum trabeum: evidence for an extracellular hydroquinone- driven fenton reaction. FEBS Lett 446: 49-54.

-Kirkpatrik. J.W. & Barnes. M.H. (2006) Biocide treatment for wood composites. The international research Grop of  wood protection, 18-22-Jon. 2002. SWEDEN.

-Khavkine, M., Kazayawoko, M., Law, S., and Balatinecz, J.J., 2000, “Durability of wood flour-thermoplastic composites under extreme environmental conditions and fungal exposure,” International Journal of Polymeric Materials , Vol. 46, pp. 255-269.

-Mark Gnatowski, Ph.D., Research Director. (2008) water absorption by wood plastic composites in exterior exposure Polymer Engineering Company Ltd., Burnaby, BC, Canada

-Mahlberg, R., paajanen. L., Nurmi, A., Kivisto, A., koskela, K., and Rowell, R. M. (2001). Effect of chemical Modification of wood on the mechanical and Adhesion properties of wood fiber polypropylene fiber and polypropylene/ veneer composites. Holz als-und werkstoff 59(2001) 319-329. Sprmyer-verley.

-Mehrabzadeh, M., Farahmand, F. 2001. Recycling of commingled plastics waste containing polypropylene, polyethylene, and paper. Journal of Applied Polymer Science 80 (13): 2573-2577.

-Nourbakhsh, Amir and Ashori, AliReza. (2008). Highly Fiber loaded composites:         physical and mechanical properties. Polymers polymer composites, vol, 16, No, 5,          2008.

-Schirp, Anke. (et. all). (2008). Biological degradation of wood- plastic composites (WPC) and strategies for improving the resistance of WPC against biological decay. American chemical society. Chapter 29.

-Sun, F. , 2000, “Dyeing properties of wood pretreated with chitosan and wood–preserving effectiveness of chitosan-metal salts against decay fungi,” Thesis, Northwest University of Agriculture and Forestry, China.

-Staff. 2006. Demand for composite and plastic lumber to reach $3.5 billion by 2009. Composites World. p. 280.

-Staff. 2006. Demand for composite and plastic lumber to reach $3.5 billion by 2009. Composites World. p. 280.

-Wang, W. and J.J. Morrell. 2004, Water sorption characteristics of two wood-plastic composites. Forest Prood. J.51(12):209-212.

-Winandy, J.E (et al). (2004). Considerations in recycling of wood plastic composites. RWU 4706 performance Engineered composites OSDA. Forest service. Forest products laboratory.

-Wood Fiber-plastic composite. (2001). 6th International conference the Madison Concovre Hoter. Madison, wisconsi, USA. May 15-16.

Yaung, Vina. (et al). (2001). Effect of wood decay Fungi on High- Density polyethylene Filled with 50 percent wood flour. Research General Engineer and Barbara Illman, USDA Forest products laboratory Madison, wis, USA.