بررسی جایگزینی کمپلکس آلی Sulvy-x به جای سیلیکات‌سدیم در رنگ‌بری خمیرکاغذCMP در شرکت صنایع‌چوب و کاغذ مازندران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد صنایع خمیروکاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشیار علوم و تکنولوژی خمیروکاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گروه صنایع خمیروکاغذ

3 کارشناس ارشد صنایع خمیروکاغذ، کارشناس شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندرانوب و کاغذ مازندران

چکیده

در این تحقیق تأثیر حذف و کاهش نسبی سیلیکات‌سدیم و جایگزینی کمپلکس آلی Sulvy-x بر ویژگی‌های نوری خمیرهای کاغذCMPرنگ‌بری شده با پروکسیدهیدروژن مورد بررسی قرار گرفت. با افزایش درصد مصرفی سیلیکات‌سدیم از 3-7/0 درصد، روشنی کاغذها تا 8/66% افزایش یافته و میزان زردی به 22% و ماتی به حدود 80% کاهش یافت.همچنین با حذف کامل سیلیکات‌سدیم و استفاده از ماده  Sulvy-xدر سطوح مختلف 4/0، 5/0، 7/0 و1 درصد، بیشترینروشنی و کمترین زردی با5/0% Sulvy-x مشاهده شده است که این مقادیر به‌ترتیب 1/66% و 8/21% می‌باشند. با افزایش درصد مصرف Sulvy-x از 4/0 به 5/0 درصد همراه با مقدار ثابت 7/0% سیلیکات‌سدیم، روشنی کاغذها از 2/61 به 3/67 درصد افزایش یافت،اما در درصدهای بیشتر کاهش یافت. به طور کلی پیش‌تیمار با  DTPAدر حالت بدون سیلیکات‌سدیم و حالت اختلاطی با Sulvy-x، کاغذهای با روشنی کمتر و میزان زردی بیشتر تولید کرد به طوری که  در حالت بدون سیلیکات‌سدیم، پیش‌تیمار با  DTPAمنجر به کاهش ماتی و در حالت اختلاطیاز سیلیکات‌سدیم با Sulvy-x منجر به بهبود ماتی شده است. در حالت اختلاطی از سیلیکات‌سدیم با Sulvy-x، افزایش زمان رنگ‌بری تا 120 دقیقه منجر به تولید کاغذهای با روشنی و ماتی بیشتر و مقدار زردی کمتر شده است. در حالت بدون سیلیکات‌سدیم، افزایش زمان رنگ‌بری تا 120 دقیقه منجر به بهبود ماتی کاغذ شده است، در حالی که مقدار روشنی کاغذ با افزایش زمان رنگ‌بری از 30 تا 90 دقیقه افزایش یافته و مقدار زردی کاهش یافت. اما مقدار روشنی کاغذ در زمان‌های بیشتر(120 دقیقه) کاهش و مقدار زردی کاغذ افزایش یافت. به طور کلی نتایج حاصل از ویژگی‌های نوری کاغذهای ساخته شده از رنگ‌بری خمیرهای کاغذ CMP پهن‌برگان با پروکسیدهیدروژن نشان داد که با جایگزینی کمپلکس‌آلی Sulvy-x به جای سیلیکات‌سدیم می توان کاغذهای با ویژگی‌های نوری مطلوب و یا حتی بهتر در مقایسه با رنگ‌بری متداول با پروکسیدهیدروژن تولید کرد. 

کلیدواژه‌ها


- اکبرپور، ا؛ رسالتی، ح.1387. بررسی جایگزینی کمپلکس آلی گلاناپون به جای سیلیکات‌سدیم در رنگ‌بری خمیرهای CMP مخلوط پهن برگان با پروکسیدهیدروژن. مجموعه خلاصه مقالات اولین همایش ملی تأمین مواد اولیه و توسعه صنایع چوب و کاغذ کشور، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صفحه 34.

- میرشکرایی، ا.1382. فناوری خمیروکاغذ(تألیف گری اسموک). انتشارات آئیژ تهران. چاپ دوم. صفحات      215-213.

-Dehghani, M.R. 2004. Preparation of Bleached Chemi-thermo mechanical pulp from birch. Ph.D Thesis, Forest State University, Moscow, pp: 90-120.

-Hietanen, Tomi., Tamper .Juha., and Manner Hannu.2007.Alternative Alkalis in Peroxide Bleaching of Mechanical Pulp. Laboratory of Paper Technology, Lappeenranta University of Technology, Finland, P:1-5.

-Knecht, Johannes.2007.Magnesium Hydroxide: An Alternative Alkali Source in Hydro peroxide Bleaching of Wood. International Mechanical Pulping Conference Proceedings.85457 Horkofen, Germany, P:1-4.

-Marchtrenk and Walterstrasses.2006.EN Iso 9001.www.Glanapone stab.com.

-Pan,George X.2002.Pulp yield loss in alkaline peroxide bleaching of aspen CTMP part: Estimation and impacts. Tappi Journal , 37, :321-334.

-Strunk,W.G.1990.Peroxide bleaching. pulp and paper manufacture. pages 238-251.                                                                                                                                                                                                                                                 

-Suss, H.U., Dell Grosso.M., Schmidt.K., Hopf.B. 2001. Options for bleaching of mechanical pulp with a lower COD load. Appita Annual Conference Proceedings. pp 419-425.