دوره و شماره: دوره 26، شماره 3 - شماره پیاپی 36، پاییز 1390، صفحه 411-604 
2. بررسی ویژگی‌های مقاومتی خمیرکاغذ شیمیایی- مکانیکی از ساقه کلزا

صفحه 429-436

10.22092/ijwpr.2011.117198

احمد ثمریها؛ جعفر ابراهیم پور کاسمانی؛ علیرضا خاکی فیروز


5. بررسی اثر استیله‌شدن و نوع رزین بر مقاومت زیستی تخته خرده‌چوب سه لایه صنوبر

صفحه 466-476

10.22092/ijwpr.2011.117202

کاظم دوست حسینی؛ مریم قربانی کوبنده؛ سمیرا محمد علی بیگی؛ علی نقی کریمی


11. بررسی ابعاد الیاف ممرز در منطقه آستارا

صفحه 535-544

10.22092/ijwpr.2011.117234

میثم علی آبادی؛ ایمان اکبرپور؛ احمدرضا سرائیان؛ جلیل روشناسان


12. بررسی مهمترین ویژگی‌های آناتومی در شناسایی الیاف کاغذ

صفحه 545-563

10.22092/ijwpr.2011.117235

محمد رضا نیک سرشت سیگارودی؛ وحیدرضا صفدری؛ محمد جواد سپیده دم؛ سید خلیل حسینی هاشمی