تأثیر استفاده از گونه غان بر ویژگی‌های نوری و فیزیکی خمیرکاغذCMP مخلوط پهن‌برگان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد صنایع خمیروکاغذ، کارشناس شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران.

2 دانشیار تکنولوژی خمیروکاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گروه تکنولوژی چوب و کاغذ.

3 دانشجوی دکتری صنایع خمیروکاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،

چکیده

در این تحقیق تأثیر اختلاط گونه غان با ممرز و راش در مقایسه با خمیرکاغذCMP شاهد (75% ممرز و 25% راش) بر ویژگی‌های نوری و فیزیکی کاغذهای ساخته شده در محدوده درجه‌روانیml, CSF  300و بازده 85% بررسی شد. خمیرکاغذ CMP مطابق با شرایط بازده: 85%، نسبت مایع‌پخت به خرده‌چوب: 7 به 1، درصدسولفیت: 20% براساس وزن خشک خرده‌چوب، دمای پخت: °C160 و زمان پخت: 135- 85 دقیقه از گونه غان در 4 سطح 10، 20، 30 و40 درصد در ترکیب با 90-60% ممرز و راش ساخته شد. پس از دفیبره کردن و پالایش خرده‌چوبهای پخته شده، کاغذهای دست‌ساز60 گرمی از خمیرهای کاغذ تهیه شد و ویژگی‌های نوری و فیزیکی کاغذهای ساخته شده مقایسه شدند. نتایج بدست آمده از مقایسه ویژگی‌های نوری کاغذها نشان داد که استفاده تا 40 درصد از خرده‌چوب غان در اختلاط با 90-60 درصد ممرز و راش در مقایسه با خمیر کاغذ CMP شاهد منجر به بهبود درجه‌روشنی و کاهش زردی و ماتی شده است. افزایش مصرف غان تا 30% در مقایسه با خمیر کاغذ شاهد تأثیر معنی‌داری را بر ماتی کاغذ در سطح اعتماد 99% نشان نداد. البّته استفاده از 40 درصد گونه غان منجر به تولید کاغذهای با ضخامت کمتر، دانسیته بیشتر، صافی سطح بیشتر و مقاومت به عبور هوای بیشتر شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- افرا، ا. 1381. مبانی ویژگی‌های کاغذ ( ترجمه). نشر علوم کشاورزی، چاپ اول، 392 صفحه.

- رسالتی، حسین.1384. بررسی قابلیت های کیفی اقتصادی استفاده از چوب گونه‌های سریع الرشد غیر جنگلی جهت تأمین مواد اولیه سلولزی کشور. طرح تحقیقاتی ملی، دانشگاه تربیت مدرس، صفحات20-1.

- فیض‌آبادی، مهدی.1381. بررسی استفاده از چوب صنوبر دلتوئیدس و اکالیپتوس کاملدولنسیس در تولید کاغذ روزنامه و چاپ مکانیکی. پایان نامه دکتری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، صفحات 15-1.

-  نظرنژاد، نورالدین.1375. بررسی خصوصیات خمیروکاغذ با راندمان زیاد CMP  از دو گونه صنوبر دلتوئیدس و اوروامریکن. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس،صفحات 10-1.

- Kostiainen, K., H. Jalkanen, S. Kaakinen, P. Saranpaa and E.Vapaavuori. 2006.Wood properties of two silver birch clones exposed to elevated co2 and o3. Global change Biol.12:1230-1240.

- Kostiainen, K., and et al. 2008. Wood properties of trembling aspen and paper birch after 5 years of exposure to elevated concentrations of CO2 and O3.Tree Physiology, 28: 805-813.

- Riikonen, J., M.-M. Lindsberg, T. Holopainen, E. Oksanen, J. Lappi, P. Peltonen and E. Vapaavuori. 2004. Silver birch and climate change: variable growth and carbon allocation responses to elevated concentrations of carbon dioxide and ozone. Tree Physiology, 24:1227-1237.

- Riikonen, J., T. Holopainen, E. Oksanen and E. Vapaavuori. 2005. Leaf photosynthetic characteristics of silver birch during three years of exposure to elevated CO2 and O3 in the field. Tree Physiology, 25:621–632.

-Valade Jacques, ken. N. Law and kobert Lanouette.1998. Chemimechanical  pulping of mixtures of Aspen and birch. Tappi Conference Proceedings.

- vecchi, E.1969, quality control of poplar ground wood. Tappi Journal, 52:12.23-3