نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

3 استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.

چکیده

نحوة شناسایی الیاف کاغذ ازجمله موارد بسیار مهم برای صنایع خمیرکاغذ و بسیاری از سازمان­هاست. بنابراین در این پژوهش هدف این است تا ویژگی­های آناتومیکی مؤثر در شناسایی الیاف کاغذ مورد بررسی قرارگیرد. پیش از شناسایی الیاف کاغذ،به منظور شناخت بهتر از ویژگی­های آناتومی الیاف کاغذ، ویژگی­های آناتومیکی الیاف گونه های سوزنی­برگ، پهن­برگ، و غیرچوبی مهم در صنایع کاغذ­سازی مورد مطالعه قرار گرفتند. سپس کاغذهای تولیدی 3 کارخانه بسیار مهم کاغذ­سازی در ایران (5 نوع کاغذ مختلف) که منابع اولیه بکار رفته در آنها  منابع مخلوط جنگلی، خمیر وارداتی و کاغذهای باطله می­باشد نمونه‌برداری و بررسی شد. از کاغذ­های تولیدی مطابق با استانداردISO 9184-1 (ISO 1990)، نمونه­های لام آزمایشگاهی تهیه شد و از ویژگی­های آناتومیکی مندرج در اطلس‌های معتبر آناتومی برای شناسایی الیاف گونه­های چوبی و غیرچوبی در کاغذ کمک گرفته شد و در نهایت ویژگی­های مهم آناتومیکی نیز ثبت گردید. نتایج نشان داد که شناسایی الیاف کاغذ کاملاً امکان‌پذیر می­باشد. در شناساییالیاف سوزنی­برگان نوع پونکتواسیون­های واقع در میدان تقاطع(کراس فیلد) و در الیاف پهن­برگان، شکل آوندها، دریچه آوندی، پونکتواسیون بین آوند و اشعه و پونکتواسیون بین آوندی از مهمترین ویژگی­های آناتومی در شناسایی بودند. پارانشیم­ها و همچنین شکل و ویژگی بیومتری فیبرها در گونه­های مختلف الیاف چوبی با یکدیگر شبیه بوده و به همین جهت در شناسایی مؤثر واقع نشدند. اما پارانشیم­ها، آوندها و سلول­های اپیدرمال در شناسایی الیاف غیرچوبی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

- پارسا پژوه،د.، و شواین گروبر، ف.ح.،1372. اطلس چوبهای شمال ایران. انتشارات دانشگاه تهران،تهران،136 صفحه.
- حسینی، س.ض.، 1379. مرفولوژی الیاف در چوب و خمیر کاغذ. انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،گرگان،288 صفحه.
-Adamopulos,S.,2006.Identification of Fiber Components in  Packaging Grade Papers .IAWA  Journal,27(2):153-172 .                                                                                                      
-Brazier,J.&Franklin,G.L.,1961.Identification of hardwoods:a microscope Key.Prod.Res Bull.46.HMSO,London.
-Hoadley, R.B., 1990. Identifying wood: accurate results with simple tools. Taunton press,Newtown,CT.
-ISO. 1990. ISO Standard 9184-1. Paper, board and pulps. Fiber furnish analysis. Part 1:General method. International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland.
-IAWA Committee.1989.,IAWA list of microscopic features for hardwoods identification by an IAWA Committee .E.A. Wheeler,P.Baas&P.E.,Gasson(eds.)IAWA Bull.n.s.10:219-332.
-Ilvessalo-Pfaffli, M-S., 1995. Fiber atlas: Identification of papermaking fibers. Springer- Verlag,Berlin.
-Parham, R. A. , Gray, R. L., 1990. The practical identification of wood pulp fibers.Tappi Press USA.
-Strelis, I. and Kennedy, R. W.,1967. Identification of North American commercial pulpwoods  and  pulp fibers.University of Toronto Press, Toronto ,Canada.
-TAPPI. 2000. TAPPI standards and suggested methods, T 401om-93 .TAPPI press, Atlanta,Ga.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- پارسا پژوه،د.، و شواین گروبر، ف.ح.،1372. اطلس چوبهای شمال ایران. انتشارات دانشگاه تهران،تهران،136 صفحه.
- حسینی، س.ض.، 1379. مرفولوژی الیاف در چوب و خمیر کاغذ. انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،گرگان،288 صفحه.
-Adamopulos,S.,2006.Identification of Fiber Components in  Packaging Grade Papers .IAWA  Journal,27(2):153-172 .                                                                                                      
-Brazier,J.&Franklin,G.L.,1961.Identification of hardwoods:a microscope Key.Prod.Res Bull.46.HMSO,London.
-Hoadley, R.B., 1990. Identifying wood: accurate results with simple tools. Taunton press,Newtown,CT.
-ISO. 1990. ISO Standard 9184-1. Paper, board and pulps. Fiber furnish analysis. Part 1:General method. International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland.
-IAWA Committee.1989.,IAWA list of microscopic features for hardwoods identification by an IAWA Committee .E.A. Wheeler,P.Baas&P.E.,Gasson(eds.)IAWA Bull.n.s.10:219-332.
-Ilvessalo-Pfaffli, M-S., 1995. Fiber atlas: Identification of papermaking fibers. Springer- Verlag,Berlin.
-Parham, R. A. , Gray, R. L., 1990. The practical identification of wood pulp fibers.Tappi Press USA.
-Strelis, I. and Kennedy, R. W.,1967. Identification of North American commercial pulpwoods  and  pulp fibers.University of Toronto Press, Toronto ,Canada.
-TAPPI. 2000. TAPPI standards and suggested methods, T 401om-93 .TAPPI press, Atlanta,Ga.