کلیه همکارانی که عناوین طرح را برای صندوق و محیط زیست طرح داده اند

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران؛ باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

در این تحقیق، حساسیت چوب کششی و نرمال تبریزی (P. nigra) به پدیده چین‌خوردگی طی خشک شدن بررسی شد. به این منظور، تخته‌های تبریزی به ابعاد اسمی (R×T×mm (L 25×50×100 با سه برنامه متفاوت خشک شدند. در برنامه A، تخته‌ها تحت شرایط ثابت (دمای خشکC ˚ْ60 و دمای تر C˚44)، در برنامه B، تحت یک برنامه زمان پایه با 4 گام و در برنامهC  نیز تحت برنامه زمان پایه با 2 گام خشک شدند. دمای خشک گام نخست در برنامه‌های A، B و C به ترتیب برابر با 60، 60 و 82 درجه سانتیگراد انتخاب شد. پس از خشک‌کردن تخته‌ها، شدت چین‌خوردگی در مقطع عرضی نمونه‌ها با استفاده از میکروسکوپ الکترونی SEM مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که چین‌خوردگی در تخته‌های خشک شده با برنامه A رخ نداده و در تخته‌های خشک شده با برنامه B چین‌خوردگی به مقدار جزئی رخ داده ولی در تخته‌های خشک شده با برنامه C، چین‌خوردگی شدید سلول‌های چوبی و نیز تخریب و گسیختگی دیواره سلول‌ها به ویژه در عناصر آوندی رخ داده است و در تخته‌های کششی لایه ژلاتینی از دیوارسلول‌های فیبری گسیخته شد. چوب کششی در مقایسه با چوب نرمال حساسیت بیشتری به چین‌خوردگی نشان داد. با توجه به نتایج به دست آمده در این تحقیق، می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که وقوع چین‌خوردگی بیشتر تحت تأثیر دمای خشک کوره در گام‌های ابتدائی است تا اینکه بر اثراختلاف دمای خشک و ترایجاد شود. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- رحیمی، س. 1388. تدوین برنامه چوب خشک‌کنی برای الوار تبریزی با ضخامت اسمی 5 سانتیمتر. پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران.

- طارمیان، ا. و سپهر، ا.، 1388. گسترش تنش‌های ارتوتروپ و گرادیان کرنش باقی مانده در تخته‌های کششی و نرمال صنوبر در اثر خشک شدن. نشریه جنگل و فراورده های چوب، 62(3): 275-288.

-Almeida, G., Assor, C. and Perré, P., 2008.  The dynamic of shrinkage/moisture content behavior determined during drying of microsamples for different kinds of wood . Drying technology 26 (9) : 1118-1124.

-Blakemore, P. andLangrish, T. A. G., 2008. Effect of pre-drying schedule ramping on collapserecovery and internal checking with Victorian Ash Eucalypts, Wood Science Technology, 42: 473–492.

-Keey, RB., Langrish, TAG. and Walker, JCF., 2000. Kiln-Drying of Lumber, Springer, New York, 311 pp.

-Obataya, E., Gril, J. and  Perré, P., 2005. Shrinkage of cane (Arundo donax) II. Effect of drying condition on the intensity of cell collapse.Journal of Wood Science, 51(2): 130-135.

-Perre, P., 2007.  Experimental device for the accurate determination of wood-water relations on micro-samples. Holzforschung, 61(4): 419-429.

-Yang, J.L. and Fife, D., 2003. Identifying check-prone trees of Eucalyptus globulus Labill. Using collapse and shrinkage measurements, Australian Forestry, 66: 90-92.

-Yi-qiang, W.,   Kazuo, H.,   Yuan, L.,  Ying-chun, C. and  Jian-ju, L., 2005. Collapse-type shrinkage characteristics in plantation-grown eucalypts: I. Correlations of basic density and some structural indices with shrinkage and collapse properties, Journal of Forestry Research, 16(2): 83-88.