نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی‌‌واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی‌‌واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

3 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی‌‌واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران (عضو هیئت علمی‌‌دانشگاه آزاد اسلامی‌‌واحد کرج).

چکیده

ویژگی‌هایی از کاغذ و مرکب بردانسیته چاپ مورد بررسی قرارگرفت.برای این منظور سه نوع کاغذ و چهارنوع مرکب چاپ  با دو نوع ویسکوزیته 30-25 و 55-50 مورد استفاده قرار گرفت. بعد از اندازه‌گیری ویژگی‌های کاغذ و مرکب،مرکب‌ها را بر کاغذهای انتخابی چاپ نموده و سپس دانسیته چاپ اندازه‌گیری شد. تجزیه وتحلیل ﺁماری  بر اساس طرح کاملا تصادفی در قالب آزمایشات فاکتوریل انجام  و آنالیز و گروه بندی میانگین ها بر اساس آزمون چند دامنه ای دانکن با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد استفاده قرار گرفت.نتایج نشان داد که درصد مواد جامد، pH و قطر ذرات مرکب بر دانسیته چاپ تأثیر معنی‌داری داشت.زبری و جذب آب سه نوع کاغذ تأثیر معنی‌داری بر دانسیته چاپ نداشت.همچنین دونوع ویسکوزیته 30-25 و 55-50 تأثیر معنی داری بر دانسیته چاپ ندارند. 

کلیدواژه‌ها

-ابراهیمی‌‌معتمد،ع.1385چاپ سیلک اسکرین.انتشارات سرا، 174 صفحه.
-اوصیا، ل. 1385، فلکسوﮔرافی برای چا پ روی کارتن. انتشارات مجله صنعت چاپ، 200 صفحه
- پورممتاز،ع;  مدرسی تهرانی،ش.1380مجموعه کتابهای مرجع نشر کاغذ. انتشارات خانه کتاب تهران
-دانشور،ه..1380صنعت چاپ. انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.
- مالمیرچگینی،خ.1386بررسی متغیرهای تأثیرگذار کاغذ ومرکب بر کیفیت چاپ فلکسوگرافی در صنایع کارتن‌سازی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و تحقیقات تهران.
Cook , B., 2004.The effects of ink viscosity of Water-Based  inks on print quality in flexographic -printing.
-K.Bulow, P. Kristiansson, B.  Schuler, E. Thllander, S. Ostling, M.Elfman, K.Malmqvist, J.Pallon,
A.sharif,2002.  The penetration depth and lateral distribution of pigment related to the pigment grain size and the calendaring of paper.
-E.Scott ,William.,1978.  Properties of  paper an  introduction.                                                        
Snider,E.H.AND Thompson,C.A. Printing and paper of the 21st century  P & P Canada 81:12:T447 -(December,1987).
-P.J.Heard, J.S.Preston, D.J.Parsons, J.Cox, G.C.Allen, August 2004. Visualisation of the distribution of ink comporents in printed coated paper using focused ion beam techniques.