مطالعه ویژگی‌های خمیرکاغذ CMP و APMP کاه‌گندم در استان گلستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد صنایع چوب و کاغذ، دانشکده جنگلداری و فناوری چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 استاد یار علوم و تکنولوژی خمیر کاغذ ، دانشکده جنگلداری و فناوری چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 کارشناس ارشد صنایع خمیر و کاغذ، دانشکده جنگلداری و فناوری چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی خصوصیات مقاومتی و نوری خمیر و کاغذ APMP, CMP یک مرحله‌ای و APMP دو مرحله‌ای از کاه گندم استان گلستان انجام گرفت. به این منظور، کاه گندم از مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان جمع آوری گردید و ابعاد الیاف آنها شامل طول الیاف، قطر الیاف، قطر حفره سلولی و ضخامت دیواره الیاف به ترتیب 18/1 میلیمتر، 156/18، 461/11 و 396/3 میکرون اندازه‌گیری شد. همچنین میزان مواد شیمیایی شامل سلولز، لیگنین، خاکستر و مواد استخراجی به ترتیب 7/53، 1/21، 1/5 و 5/8 درصد اندازه‌گیری گردید. براساس نتایج پخت‌های آزمایشی، درجه حرارت کلیه پخت‌ها 95 درجه سانتیگراد، زمان آغشته‌سازی 10، 20، 30 و 40 دقیقه، درصد نسبی مصرف هیدروکسید سدیم 10 درصد و پروکسید هیدروژن معادل 3 درصد در نظر گرفته شد. براساس ویژگی‌های خمیر کاغذهای حاصله و شرایط پخت آنها، تیمارهای متشکل از پخت‌های 20 و 40 دقیقه‌ای انتخاب و تا درجه‌روانی 350 میلی‌لیتر (CSF) پالایش گردید. سپس از این خمیرها برای ساخت کاغذ و مقایسه ویژگی‌های نوری و مقاومتی آنها استفاده گردید. نتایج نشان داد که مقاومت در برابر ترکیدن، طول پاره شدن و روشنی خمیر APMP دومرحله‌ای در مدت زمان40 دقیقه بیشتر از سایر خمیرها است. همچنین نتایج میانگین بازده خمیرها و مقاومت به پاره شدن کاغذ نشان داد که هیچ اختلاف معنی‌داری در بین سه روش خمیرسازی در سطح 5% وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- پور موسی ، ش. 1378. بررسی مقایسه‌ای خصوصیات کاغذسازی دوکلن صنوبر با فآیند های مکانیکی توسعه یافته (CMP و APMP) پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ ، دانشگاه تربیت مدرس.

- حسینی ، ض. 1379. مرفولوژی الاف در چوب و خمیر کاغذ، ناشر دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

- سراییان ، ا . 1382 . بررسی امکان تولید خمیر کاغذ پر بازده سفید با روش مکانیکی پروکسید قلیایی (APMP) از کاه گندم خراسان ، رساله برای دریافت درجه دکتری ، دانشکده منابع طبیعی ، دانشگاه تهران.

- صالحی ، ک ؛ ا ، لتیباری ؛ ع ، حسین زاده. 1379 . بررسی و تعیین ویژگی‌های خمیر کاغذ شیمیایی مکانیکی پر بازده ، از باگاس . تحقیقات چوب و کاغذ ایران ، شماره 10 ، انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع.

- فخریان ، ع ؛ ع ، حسین زاده و فرداد گلبانی. 1383. خصوصیات خمیر کاغذCMP  و APMP چوب توسکای قشلاقی . مجله پژهشی تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران ، جلد 20 ، شماره 1 ، ص
92 – 64 .

- مرادیان ، م ، 1381 . بررسی تولید خمیر کاغذ CMP  از کاه گندم . پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی ، دانشگاه تربیت مدرس.

- Ashoori, A.2006.Nonwood plants fiber suitable sources for pulp and paper. FAo forestry statistical database.ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/ago 44eoo.pdf

- Myers, G.C., and Bagy,M.O.1995.Tappi Journal.,78(5):15

- Pan, George.X., and Gorden, leary.2000.Alkaline peroxide mechanical pulping of wheat straw.part1: Factors influencing the brightness response in impregnation. Tappi Journal,83(7):85.

- Pan, George.X., and Gorden, leary.2000.Alkaline peroxide mechanical pulping of wheat straw.part1: Significance of peroxide stabilization to the brightening of wheat straw. Tappi Journal,83(7):85.

- Ramos,Q.J.1991.Nonwood plant fiber pulping progress report. Tappi press, Atlanta, No 20, P163.

- Tappi standard and suggested methods.1996.Technical Association of the pulp and paper industry.360 lexingtonNew York, USA.