دوره و شماره: دوره 25، شماره 1 - شماره پیاپی 32، بهار 1389، صفحه 1-146 
7. بررسی تاثیر استیلاسیون و آنتی اکسیدان بر روی هوازدگی چوب پلاستیک توسط طیف‌بینی FTIR و رنگ‌سنجی

صفحه 70-79

10.22092/ijwpr.2010.117268

پیوند دارابی؛ حمیده عبدل زاده؛ عل نقی کریمی؛ سید احمد میرشکرایی؛ کاظم دوست حسینی


8. تهیه خمیر‌کاغذ سودای رنگبری شده از ساقه کلزا

صفحه 80-90

10.22092/ijwpr.2010.117269

محمد مولایی؛ علی اکبر عنایتی؛ یحیی همزه؛ مریم روستایی


11. بررسی تولید خمیرکاغذ نیمه‌شیمیایی سولفیت خنثی از ساقه کلزا

صفحه 113-127

10.22092/ijwpr.2010.117272

محمد احمدی؛ محمد مهدی فائزی پور؛ احمد جهان لتیباری؛ سحاب حجازی