نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

2 کارشناسی ارشد علوم و صنایع چوب و کاغذ ، مربی سازمان فنی و‌حرفه‌ای استان خراسان شمالی

چکیده

در این مطالعه چوب راش استیله شده را تحت شرایط هوازدگی مصنوعی(تسریع شده) در زمانهای‌‌‌0،150و300 ساعت قرار داده سپس سطح چوب از نظر تغییرات ترکیبات شیمیایی با استفاده از طیف‌سنجی FTIR و از نظر تغییرات ساختاری با استفاده از میکروسکوپ الکترونی (SEM) تجزیه و تحلیل شده است‌. نتایج نشان داد که هوازدگی بر گروههای عاملی در سطح چوب تأثیر گذاشته و به ساختار پلیمری سطح چوب صدماتی وارد کرده و باعث ایجاد تغییرات شیمیایی و فیزیکی در چوب شده است. بیشترین تغییرات مربوط به گروههای عاملی لیگنین و ساختار آروماتیکی آن می‌باشد. تصاویر SEM نشان می‌دهند که ظهور تخریب‌‌های سطحی متناسب با زمان قرار گرفتن در شرایط هوازدگی است و در نهایت استیلاسیون چوب تا حدود زیادی ثبات ابعادی چوب را بالا برده و سطح چوب را در برابر هوازدگی تحت تأثیر نور و آب محافظت می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

-پارسا پژوه،داود،شواین گروبر،1372، اطلس چوب های شمال ایران ،انتشارات دانشگاه تهران.
-حسینی،سید ضیاء الدین ،1379،مرفولوژی الیاف در چوب و خمیرکاغذ ،انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
-محبی،بهبود،1383،استیلاسیون چوب و مواد لیگنوسلولزی ،دومین همایش علمی دانشگاه و صنعت چوب خراسان25-22 اردیبهشت.
- میر شکرایی،سید احمد ،یاوری ،1371،کاربرد طیف‌سنجی در شیمی آلی ،انتشارات دانشگاه پیام نور.
- میر شکرایی،سید احمد ،1371،مبانی و کاربردهای شیمی چوب ،انتشارات نشر دانشگاهی
-Anderson, E.L., Pawlak, Z., Owen, N.L., and Feist, W.C;(1991a).Infrared studies of wood
weathering. Part I: Softwoods. Applied Spectroscopy 45(4):641–647.
- Evans, P.D. and Banks, W.B;(1988).Degradation of wood surfaces by water: changes in mechanical properties of thin wood strips. Holz als Roh- und Werkstoff 46(11):427–435.
-Evans PD, AFA. Wallis& NL .Owen;(2000). weathering of chemically modified of scote pine acetylated to different weight gains; wood science and technology 34(2);p 151-165.
-Horn, B.A., Qiu, J., Owen, N.L., and Feist, W.C;(1992). FT-IR Studies of weathering effects in western redsedar and southern pine.In:Chemical Modification of Cellulose, FRI Bull. 176.Forest Research, Institute, Rotorua, New Zealand, pp. 67–76.
- Hrvoje Turkulin;(2004).SEM methods in surface research on wood, 26-7/04/2004,COST E 18 Final seminar
-Kalnins;(1984) Photochemical degradation of acetylated , methylated , Phenyl hydrazine-modified and Acc-treated, journal of Applied polymer Science;1984.29;p 105-115
-Lin,S,Y;(1982).Photochemical reaction mechanism of lignin. Forest Products Industries,Dep.of Foresty National Taiwan Univ.1(2):2-19
-Mohebby B;(2003)Biological attack of acetylated wood ;thesis; GottingeUniversity; Gottingen:P 147         
-Rowell R.M ;1986: A simplified procedure for the acetylation of Hard wood and soft wood flakes for flake board production ; journal of wood chemistry and technology ; 6(3);p 421– 448
- Rowell R.M., Lichtenberg R.S. & Larsson P. 1993, Stability of acetylated wood toenvironmental changes. Wood & Fiber Science 1993 25(4), 359-364
-Sudiyani, Y., Immura, Y., and Takahashi, M. (1996). Weathering effects on several properties of chemically modified wood. Proceedings: Annual Meeting of the Japan Wood Res. Soc., 46, Kumamoto, April,1996, Wood Research No. 83:55–58.
-Sudiyani, Y., Fujita, M., and Immura, Y;(2002). Deposition of PF-resin on lumen surfaces and its effect on wood structure during weathering. Abstracts, 5th Pacific Wood Anatomy Conference, Yogyakarta, IAWA J. 23(4):477–478
-Sundell P . De.& M. meier ;(2001) Influence of acetylation on discoloration and weathering of (coated) wood ; cost E 18 Meeting ; Paris ; June 2001.
-Wang, S.Y. and Lin, S.J. (1991). The effect of outdoor environmental exposure on the main components of wood. Mokuzai Gakkaishi 37(10):954–963.
-Williams, R. Sam;(2005) Weathering of Wood, Handbook of Wood Chemistry and Wood  Composites , edited by Roger M. Rowell. ,USDA, Forest Service, Forest Products Laboratory, Madison, WI.