نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

2 کارشناسی‌ارشد، علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

در این تحقیق امکان استفاده از الیاف چوب و کارتن کهنه1 (OCC) در سطح تخته‌خرده‌چوب مورد بررسی قرار گرفت. سه عامل متغیر این بررسی، شامل مقدار رطوبت کیک، درصد چسب و نوع ماده بکار‌رفته در لایه‌های سطحی تخته‌خرده‌چوب بودند که تأثیر آنها بر سختی و زبری سطح تخته‌هابررسی شد. نتایج نشان دادند که کاربرد فیبر چوب و الیاف کارتن کهنه در لایه‌های سطحی تخته، باعث بهبود کیفیت سطح تخته‌ها و کاهش سختی آنها می‌­شود. افزایش رطوبت و رزین لایه‌های سطحی کیک، سختی و کیفیت سطح تخته‌ها را بهبود می‌بخشد. بالاترین سختی سطح مربوط به نمونه‌های شاهد با 10% رزین و 14% رطوبت بود. صافترین سطح مربوط به تخته‌هایی با الیاف چوب و الیاف کارتن کهنه با 14% رطوبت و 12% رزین بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

دوست‌حسینی، کاظم، 1386. فناوری تولید و کاربرد صفحات فشردة چوبی، انتشارات دانشگاه تهران، 648 صفحه.
-Akbulut. T., S. Hiziroglu. and N. Ayrilmis; 2000. Surface absorption, surface roughness and formaldehyde emission of Turkish medium density fiberboard, Forest Products Journal, 50(6): 45-8
-ANSI. Surface texture: surface roughness, waviness and lay. B46.1 (Revision ANSI/ASME B46.1 2002). New York: The American Society of Mechanical Engineers; 2002.
-Aydin. I., G. Colakoglu and S. Hiziroglu; 2006. Surface characteristics of spruce veneer and shear strength of plywood as a function of log temperature in peeling process, International Journal of Solid and Structures.43: 6140-6147
-Drew. WE; 1992. Surface texture measurement errors: stylus type instruments, Quality, October 41-4
-Funck. J.W., J.B. Forrerr. C.C. Brutler and A.G. Maristany; 1992. Measuring surface roughness of wood: a comparison of laser scatter and stylus tracing approaches, Proceedings of the society of photo-optical instrumentation engineers, vol 1821, Bellingham, Washington, p.173-83
-Hiziroglu. S. and O. Suchsland; 1993. Linear expansion and surface stability of particleboard, Forest Products Journal, 43(4): 31-4
-Hiziroglu. S; 1996. Surface roughness analysis of wood composites: a stylus method, Forest Products Journal, 46(7/8): 67-72.
-Hiziroglu. S. and M. Graham; 1998. Efect of press closing time and target thichness on surface roughness of particleboard, Forest Products Journal, 48(3): 50-4
-Hiziroglu. S. S. Jarusombuti and V. Fuengvivat; 2004. Surface characteristics of wood composites manufactured in Thailand, Journal of Building and Environment, 39: 1359-64
-Hiziroglu. S. and P. Kosonkorn; 2006. Evaluation of surface roughness of Thai medium density fiberboard (MDF), Building and Environment, 41:527-533
-Lemaster. R.L. and F.C. Beal; 1993. The use of dual sensors to measure surface roughness of wood-based composites. Proceedings of the ninth internation symposium on non-destructive testing of wood, Forest Products Society, Madison, Wisconsin,. p. 123-130
-Mitchell. P. and R. Lemaster; 2002. Investigation of machine parameters on the surface quality in routing soft maple, Forest Products Journal, 52(6): 85-90 
-Mummery. L. Surface texture analysis. The Handbook; Muhlhausen, Germany: Hommelwerke; 106p.
-Neese. J.L. J.E. Reeb and J.W. Funck; 2004. Relating traditional surface roughness measures to glue-bond quality in plywood, Forest Products Journal, 54(1): 67-73
-Neogi. P; 2006. Length scales and roughness on a growing solid surface: A review, Journal of Electroanalytical Chemistry
-Sieminsky. R. and A. Skarzynska; 1989: Surface roughness of different species of wood after sanding, Forest Products Journal, 23-5.
-Stumbo. D.A; 1963: Surface texture, measuring methods. Forest Products Journal 12(7), 299-303.