بررسی تاثیر قارچ رنگین کمان(Trametes versicolor)وقارچ سرداب(Coniophora putanea) بر کاهش جرم فراورده‌های مرکب ساخته شده از چوب/پلی پروپیلن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی‌، واحد علوم و تحقیقات

2 استادیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی‌، واحد علوم و تحقیقات تهران

3 دانشیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی‌، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

امروزه بیش از 10 درصد از مواد مرکب چوب - پلاستیک مصارف ساختمانی دارند که قسمت عمده آنها در محوطه‎های بیرونی مصرف می‌‎شوند. با توجه تاثیر زیاد پوسیدگی قارچی بر خواص فیزیکی و مکانیکی مواد مرکب، بررسی دوام این محصولات در برابر عوامل مخرب بیولوژیک اهمی‌ت ویژه‎ای دارد و مصرف کنندگان باید از کارایی این مواد در شرایط سرویس و دوام آنها در برابر عوامل مخرب فیزیکی، مکانیکی و بیولوژیکی مطمئن باشند. در این تحقیق  مقایسه  اثر کاهش جرم (به عنوان فاکتور ثابت) دو قارچ مولد پوسیدگی سفید(Trametes versicolor ) وپوسیدگی قهوه ای(Coniophora puteana) بر روی ترکیب‌های  فراورده‌های مرکب چوب-پلاستیک با نسبت  وزنی 40، 50، 60 و 70 در صد الیاف پس از 4، 8 ،12و 16 هفته مجاورت با قارچ مورد بررسی قرار گرفته است. محاسبه‌ها نشان داد با افزایش نسبت ماده چوبی در ترکیب اولیه اثرات کاهش جرم توسط دو قارچ بیشتر می‌شود. همچنین با افزایش زمان مجاورت از 1 تا 4 ماه فاکتور افزایش کاهش جرم روند صعودی دارد. به طوری که بیشترین مقدار کاهش جرم در 16 هفته پس از مجاورت، ودر ترکیب حاوی70 درصد ماده چوبی مشاهده شد. همچنین در ترکیبها و زمان‌های مجاورت یکسان مقدار کاهش جرم ایجاد شده توسط قارچ رنگین کمان) (Trametes versicolor بیشتر از قارچ پوسیدگی سرداب (Coniophora puteana) است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- پارسا پژوه،داود،1379،تکنولوژی چوب،انتشارات دانشگاه تهران

- پور عباسی،سارا،1384،بررسی دوام فراورده‌های حاصل از چهار نوع الیاف طبیعی و پلی اتیلن سنگین در برابر قارچ رنگین کمان(Trametes versicolor) پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده منابع طبیعی،دانشگاه تهران.

- کریمی‌ مزرعه شاهی،علی نقی،پارسا پژوه،داود، 1368،بررسی دوام چوب راش ایران در حالت طبیعی و تیمار شده با نمکهای محلول در آب در برابر قارچ رنگین کمان، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تربیت مدرس نور

- ملکانی،مهدی،1386،بررسی تغییرات پوسیدگی سفید بر برخی از خواص مکانیکی و شیمی‌ایی چوب راش ایران،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی‌،واحد علوم و تحقیقات..

- نادعلی کلهرودی،الهام،1385،مطالعه دوام فراورده‌های مرکب ساخته شده از باگاس-پلی پروپیلن در برابر قارچ
Trametes versicolor، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران

- نصیری نوشین،چوب –پلاستیک(پدیده امروز-نیاز فردا)،مجله صنایع چوب و کاغذ،شماره 16،تیر 1384

-Eaton,R.A. and Hale, M.D.C (1991) ,wood decay,pests and protection.published by champan and Hale

-Gnatowski,M.,and Mah,c.,2003. Testing of Wood plastic composites,In: Seventh international conference on wood fiber plastics, U.S Borax and Clariant laboratories, Madison, WI.May 19-20

-Nakayama, F.,Chow,P.,2000.Preliminary investigation on the natural durability of guayule (perthenium argentatum)-based wood products,31Annual meeting Kona, Hawaii ,U.S.A. ,Mag 14-19 ,IRG /WP /00 -  40154,Stockholm,Sweden.

-Pendelton,D.and Hoffard,T.,2002.Durability of an extruded HDPE/wood composite.Forest product JournalTvol.52,no.6,21-27

-Willeitner, Hubert, 1984. laboratoary tests on the natural durability of timber. methods  and  problems. Document No. IRG/WP/2217