نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد رشته صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 کارشناسی ارشد رشته صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی متغیرهای مختلف بر روی اتصالات کام‌و‌زبانه ساخته شده با گونه‌های داخلی راش و ممرز و به دست آوردن یک رابطه تجربی برای پیش‌بینی مقاومت خمشی آن انجام شذه است. در این تحقیق، اثر متغیرهای ارتفاع زبانه اتصال در سه سطح 5/2، 75/3 و 5 سانتی‌متر و پهنای شانه عضو حامل زبانه در سه سطح 125/0، 25/0، 375/0 سانتی‌متر و دو گونه چوبی راش و ممرز بر مقاومت اتصال در زیر بار خمشی بررسی شده است. نتایج نشان دادند که بالاترین میزان ظرفیت لنگر خمشی در اتصالات ساخته شده با گونه چوبی ممرز با ارتفاع زبانه 5 سانتی‌متر و پهنای شانه 25/0 سانتی‌متر ایجاد می‌شود. در نهایت با تحلیل‌های صورت گرفته معادله تجربی  برای پیش‌بینی حداکثر ظرفیت لنگر خمشی مورد استفاده قرار گرفت، که در آن حداکثر ظرفیت لنگر خمشی،  مقاومت برشی موازی الیاف گونه چوب،  ارتفاع مقطع عضو،  ارتفاع زبانه، فاکتور پهنای شانه،  فاکتور چسب، فاکتور کیپ بودن زبانه در کام می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

- ابراهیمی، ق، 1386، طراحی مهندسی مبلمان، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول
-Hill, M.D., Eckelman, C.A. (1973). Mortise and Tenon joint: Flexibility Bending Strength of Mortise and Tenon joints. Furniture Design &  Manufacturing. 45:54-62.
-Smardzeoski J.(1998). Numerical analysis furniture constructions. Wood Science and technology, 32:4, P.273-286.
-Tankut, A., Tankut, N.D.,  Eckelman,  C.A.,  Gibson,  H. (2003). Design and Testing of Bookcase Frames Constructed with Round Mortise and Tenon joints . Forest Prod. J. 53: 80-86
-Smardzeoski J. Papuga T. (2004). Stress Distribution Angle Joints of Skeleton Furniture.Wood Technology, Volume 7, Issue 1.
-Tankut,  A.N., Tankut,  N. (2005). The Effects of joint Forms (Shape) and Dimensions on the Strengths of Mortise and Tenon joints. Turkey J AgricultureForest. 29: 493-498
-Tankut,  N. (2006). The Effect of Adhesive Type and Bond Line Thickness on the Strength of Mortise and Tenon joints. International Journal of Adhesion & Adhesive: pp. 1-6