بررسی امکان ساخت کاغذ بادوام با استفاده از خمیر وارداتی اکالیپتوس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 رئیس بخش علوم دانشگاه پیام نور - سازمان مرکزی

3 دانشیار گروه مهندسی صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات (تهران)

4 استادیار گروه مهندسی صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات (تهران)

چکیده

کاغذ با دوام کاغذی است که طی مدت استفاده و در هنگام بایگانی شدن، کیفیت اولیه اش را حفظ نماید. عوامل اصلی تخریب کاغذ شامل آبکافت (هیدرولیز اسیدی)، اکسیداسیون و فرآیندهای فتوشیمیایی هستند. در ساختار کاغذ هر چقدر طول الیاف مورد استفاده بلندتر و یونهای فلزی  Fe+3,Fe +2,Cu+2 , Mn+2  و ترکیبات حلقوی حاصل از تخریب لیگنین کمتر باشند، انتظار می‌رودکه کاغذ ساخته شده دارای دوام بیشتری باشد. در این تحقیق از الیاف کرافت رنگبری شده وارداتی اکالیپتوس استفاده گردید. خمیر مورد به وسیله دستگاه PFI mill برای رسیدن به درجه روانی 25± 300 به میزان 12000 دور پالایش گردید. سپس کاغذ دست‌ساز 70 گرمی‌مطابق آیین نامه شماره C25-65 استاندارد SCAN ساخته شد. در ساخت کاغذ دست‌ساز از AKD به‌عنوان عامل آهار دهنده به میزان 2% وزن خشک الیاف و EDTA بعنوان عامل کی‌لیت کننده در غلظت‌های 0 ، 25/0 ، 5/0 و 75/0 درصد استفاده گردید. برای اطمینان بیشتر از آب یون زدایی شده استفاده گردید. همچنین به میزان 20% از کربنات کلسیم به‌عنوان عامل پر کننده و قلیای باقی مانده استفاده گردید. سپس نمونه‌ها تحت تابش نور U.V با طول موج 330 تا 440 نانومتر در فواصل زمانی 0، 10، 20، 30، 40 و 50 ساعت قرار گرفته و پس از آن در شرایط کنترل شده دمایی و رطوبت نسبی قرار گرفتند. در نهایت هر یک از شاخص‌های مقاومتی با سه تکرار اندازه‌گیری و به منظور مقایسه میانگین مقاومتهای کاغذهای ساخته شده، آزمون تجزیه واریانس و دانکن استفاده گردید. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


سازمان اسناد ملی ایران، مدیریت آماده سازی و مرمت اسناد . بررسی عوامل مخرّب اسناد و روشهای حفاظت و درمان آن(مجموعه مقالات)،1377.

 بهلولی ، شهناز . اثر محلول های اسید زدا بر پایداری خمیر های سلولزی، از نشریه RESTAURATOR (VOL . 17 No 1: 1996 )) .

استاندارد ملی ایران شمارۀ 6229: سال 1381، کاغذ اسناد – خصوصیات دوام و پایداری.

استاندارد ملی ایران شمارۀ 5633: سال 1380، کاغذ اسناد بایگانی – ویژگی های مربوط به دوام و پایداری.

افرابندپی، الیاس. مبانی ویژگی های کاغذ، نشر علوم کشاورزی، چاپ اول، زمستان 1381.

سرو قد مقدّم، ابولحسن. راهنمای حفاظت، نگهداری و مرّمت کاغذ، انتشارات بنیاد پژوهش های اسلامی‌آستان قدس رضوی، 1376 .