نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد رشته صنایع چوب و چوب شناسی دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

در این بررسی از درختانPopulus alba  کلن بومی و XPopulus euramericanaکلن شماره 476 که در جنگل آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان کاشته شده بودند، استفاده و برخی خواص کاربردی آناتومیکی و فیزیکی این گونه­ها اندازه­گیری شد. نتایج این بررسی نشان داد که سن جوان­چوبی برای هر دو گونه تقریباً 10 سال می­باشد. در هر دو گونه مورد مطالعه با افزایش تعداد حلقه­های سالیانه تا حلقه دهم، میانگین طول الیاف به شدت افزایش یافت. بعد از حلقه دهم در گونه آلبا این روند افزایشی به طور آهسته­تری ادامه داشت، در حالی که در گونه اورامریکن با افزایش حلقه­های سالیانه از میانگین طول الیاف کاسته شد. با توجه به میزان رویش سالیانه، درصد جوان­چوب برای گونه آلبا 8/46 درصد و گونه اورامریکن 8/73 درصد در ارتفاع برابر سینه محاسبه شد. میانگین دانسیته پایه نیز در ارتفاع برابر سینه برای گونه‌های آلبا و اورامریکن به ترتیب 329/0 و 318/0 گرم بر سانتیمتر مکعب بود، که از مغز به پوست در هر دو گونه روند افزایشی داشت. بین دانسیته جوان­چوب و بالغ­چوب در هر دو گونه اختلاف معنی‌داری مشاهده شد. الگوی تغییرات هم­کشیدگی نیز در گونه­های مورد مطالعه از مغز به پوست روند کاهشی داشت.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

- حسینی، ض.، 1379. مورفولوژی الیاف در چوب و خمیر کاغذ، انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
- حسینی، ض.، نقدی، ر.، 1383. بررسی جوان­چوب و تغییرات طول الیاف در افرا پلت. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی (گرگان) ، شماره دوم. 14- 7.
- کرد، ب.، 1385. بررسی تغییرات خواص فیزیکی چوب گونه صنوبر دلتوئیدیس در محورهای طولی و شعاعی درخت، فصلنامه تخصصی علوم و فنون منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر و چالوس، پیش شماره اول، صفحه 78- 65.
- ثابتی، ح.، چاپ سوم 1382. جنگل­ها، درختان و درختچه­های ایران. دانشگاه یزد. 806 صفحه.
- مهدوی، س.،رسالتی، ح.، 1382. تاثیر اثر سن و رویشگاه بر خواص چوب صنوبر دلتوئیدیس کلن 51/77، همایش ملی فرآوری و کاربرد مواد سلولزی. دانشکده فنی دانشگاه تهران.
- مهرابی، س.،1370. بررسی مقایسه­ای استفاده از سه کلن صنوبر کبوده بومی، دلتوئیدیس و اورامریکن جهت تهیه خمیر کاغذ و کاغذ. پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران.
- نظرنژاد، ن.، 1376. بررسی خصوصیات خمیر کاغذ با راندمان بالا CMP از دو گونه صنوبر دلتوئیدیس و اورامریکن. پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران.
-DeBell S. Dean., Singleton. Ryan., A. Harrington. Constance., Gartner L.Barbara. 2002. Wood density and fiber length in young Populus stems: relation to clone, age, growth rate, and pruning. Wood and Fiber Science, 34(4), 2002, pp. 529-539
-Karki,T. 2001. Variation of wood density and shrinkage in European aspen, Holz (59) 2001. 13-25.
- Kocurek, M.J., Steven, K., 1983. Pulp and paper manufacture. Volume 1. Joint Text book Committee of the Paper Industry. Canada. 20-50
-Kollman, F.F.P., And Cote. W.A,.1968. Principles of wood science and technology, Volume 1. Solid wood, Springer-Verlag, New York
-Kozolowski, T.T. 1971. Growth and development of trees. Academic press, New York, Berlin. 94-116
-Kuhn, G. A., AND J. Nuss. 2000. Watershed management using hybrid poplar. Agro forestry Notes, National Agro forestry Center, AF Note-17. USDA For. Serv. and USDA Nat. Res. Conserv. Serv., Lincoln, NE.
-Matyas, C., And Peszlen, I., 1997. Effect of Age on Selected Wood Quality Traits of Poplar Clones. Silvae Genetica 46(2–3). 64-72
-M.Rowell, R., A.Young, R., K.Rowell, J., 1989. Paper and composites from agro based resources .New York .10-15. 
-M.Rowell, R., Maeglin, P. Juvenile Wood, Tension Wood and growth stress effects on processing hardwoods. 1987. USDA Forest Service Journal(29)1989. 36-47. 
-Myers, C. Gary. Thermomechanical pulping of loblolly pine juvenile wood. 2002. wood and fiber science, 34(1), pp. 108-115. 
-Panshin,A.J. And C,Dezeeuw.1980. Text book of wood technology, 4th edition, Mc Graw Hill, New York. 240-281.
-Robert. B. Hanna., Francis, R.C., And Shin. Grad., 2005., Characterization of Hardwood Pulps from Fast-Grown Hybrid Poplar., FOREST PRODUCTS SOCIETY 58TH ANNUAL MEETING (2004).                  
-Tsoumis, G. 1969. Wood As Raw Martial. Pergamon press. New York, London. 123-138.
-Zobel,B.J., And J. R. Spargue. 1998. Juvenile wood in forest trees. Springer-Verlag, New York. 300 pp.
-Zobel,B.J. And Buijtenen,P. 1989. Wood variation, Its causes and control, Spring-Verlag, New York, Berlin. 72-132.