بررسی تأثیر مقدار پارافین، دما و زمان پرس بر خواص کاربردی تخته خرده چوب با تأکید بر زبری سطح آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران.

2 استاد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

3 دانشیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

در این تحقیق تأثیر پارافین و شرایط پرس بر خواص کاربردی و هم چنین زبری سطح تخته خرده چوب مورد بررسی قرار گرفت. عوامل متغیر شامل، پارافین در سه سطح صفر، یک و دو درصد، دمای پرس در دو سطح 170 و 180 درجه سانتی گراد و زمان پرس در دو سطح 4 و 5 دقیقه انتخاب شدند. خواص کاربردی تخته خرده چوب شامل، مدول گسیختگی، مدول الاستیسیته، مقاومت برشی، جذب آب و واکشیدگی ضخامت پس از 2 و 24 ساعت غوطه وری در آب و هم چنین زبری سطح مورد بررسی قرار گرفتند. 
نتایج نشان می‌دهند که استفاده از پارافین تأثیر معنی‌داری بر مدول گسیختگی و مدول الاستیسیته تخته های مورد مطالعه نداشته است اما افزایش آن باعث کاهش مقاومت برشی این تخته‌ها شده است. در مورد تأثیر استفاده از پارافین بر خواص فیزیکی نیز مشخص شده است که افزایش مصرف پارافین باعث کاهش جذب آب و واکشیدگی ضخامت تخته خرده چوب می شود. به علاوه استفاده از پارافین باعث کاهش زبری و بهبود کیفیت سطح تخته‌ها شده است. دمای پرس تأثیر معنی‌داری بر ویژگی‌های کاربردی تخته‌ها نداشته اما باعث افزایش زبری سطح تخته‌ها شده است. افزایش زمان پرس نیز باعث افزایش مدول گسیختگی تخته خرده چوب شده اما اثر معنی داری بر سایر خواص این فرآورده نداشته است.  
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


دوست حسینی، کاظم ،1380 . فناوری تولید و کاربرد صفحات فشرده چوبی، انتشارات دانشگاه تهران.

دوست حسینی، کاظم و روشنی زرمهری، علی اکبر، 1374. بررسی امکان استفاده از چوب تاغ در صنایع تخته خرده چوب، مجله منابع طبیعی ایران، شماره 40.

طبرسا، تقی، 1367، بررسی تاثیر رطوبت کیک خرده چوب، درجه حرارت و زمان پرس بر کیفیت تخته خرده چوب راش و پلیمر شدن رزین اوره فرم آلدهید، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران. 

کاشانی زاده، محسن، 1367. بررسی اثر 4 عامل مهم تولید بر کیفیت تخته خرده چوب ساخته شده از ضایعات صنایع روکش و تخته لایه (گونه راش)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران. 

Amthor. J & P. Böttcher, 1984. The influence of hydrophobing on the surface characteristics of particleboard under short term water exposure. Holz asl Roh-und Werkstoff Journal. 142(10):379-83.

Hsu H.H, Melanson & Kozak, 1990. The effect of wax type and content on waferboard properties. In: Proceedings,24thWashingtonStateUniversity international Particleboard / Composite Materials Symposium, T.Maloney, ed., WashingtonStateUniversity, Pullman, WA.

Nemli G, E Zekovic & I Aydin. 2007. Some of the parameters influencing surface roughness of particleboard. Bulding and Enviroment Journal . 40(10): 1337-1340. 

Suzuki H, H Takahashi & K Endoh, 1976 . On water absorbability of dry procces fiberboard. Mokuzai Gakkaishi. 22(10):557-563.

Winnistofer, P.M., D.L. McFarland, and R.C Slover, 1992. Evaluating the performance of ten wax formulations and three application rates on properties of oriented strandboard. Proceedings, 26th  Washangton State University international particleboard/ composite material symposium