نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، ‌مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

2 استاد، گروه صنایع چوب، دانشکده منابع طبیعی‏، دانشگاه تهران

3 عضو هیئت علمی بخش تحقیقات علوم چوب و فرآوردههای آن، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران

4 مربی پژوهشی ، بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

چکیده

گونه بلوط بلندمازوی  ایران (Quercus castaneafolia C.A. Mey ) یکی از مهمترین پهن‌برگان تجارتی جنگلهای خزری است. چوب این گونه از زمانهای قدیم به دلیل کیفیت بسیار خوبی که دارد پیوسته مورد توجه صنایع چوب کشور به ویژه صنعت مبل سازی و مصارف روستائی بوده و هست.
در این تحقیق ویژگیهای مهندسی چوب بلوط جنگلهای شفارود گیلان با رعایت آیین نامه D143-94 استاندارد ASTM در دو حالت سبز(تر) و خشک اندازه‌گیری شده و برای تعیین تأثیر عوامل رطوبت و ارتفاع تنه داده‌های حاصل از آزمایشهای مختلف با استفاده از روش آزمون فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کاملاً تصادفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و با استفاده از گروه‌بندی دانکن گروه‌بندی شدند.
نتایج تجزیه و تحلیل آماری میانگین مقاومتهای مکانیکی بلوط شفارود گیلان و مقایسه آن با مقاومتهای کلی این گونه نشان داد که نسبتاً دارای مقاومتهای متوسطی بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

- پارسا پژو، د.  1359. بررسی کیفیت فیزیکی چوب بلوط ایران در رویشگاههای مختلف. نشریه 34، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران.
2- پارساپژوه، د.، 1363 . تکنولوژی چوب. انتشارات دانشگاه تهران، 1851، 370 صفحه.
3- ثابتی، ح. 1355. جنگلها و درختان و درختچه‌های ایران. انتشارات دانشگاه تهران.
4- حسین‌زاده، ع. و همکاران 1381. تغییرات خواص فیزیکی و مکانیکی گونه بلوط در رویشگاه جنگلهای سنگده ساری. تحقیقات چوب و کاغذ ایران، انتشارات موسسه تحقیقات جنگلهاو مراتع، 300.
5- حسین‌زاده، ع. و همکاران 1378. ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی چوب بلوط در رویشگاه ویسر. تحقیقات چوب و کاغذ ایران، انتشارات موسسه تحقیقات جنگلهاو مراتع، 217.
6- حسین‌زاده،ع. و شیخ‌الاسلامی، م.،1363. بررسی تغییرات وزن مخصوص چوب 10 گونه از پهن‌برگان جنگلی در منطقه اسالم. نشریه 28، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع.
7- عزیزی، ا. 1369. مقایسه خواص مکانیکی مهم چوب بلند مازو از دو رویشگاه آن در جنگلهای ناحیه لوه و نوشهر. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران.
8-ASTM Standard Test Methods. 2001. American Society For Testing Materials, Standard methods for Testing small clear specimen of timber; ASTM-D142-83. Philadelphia, Pa.
9-Bielczyk, S. and E. Stebnicka 1956. Structure and properties of Oak wood. Prace Inst. Tech. Drewna 2(3), (3-39). 39 refs.
10-Kommert, R. 1981. Properties of Oak wood from early historical periods. 4. Density and ompressive, bending and impact bending strength. Holz technologie. 22 :3, 166-170 ; 16 ref.
11-Tsomis,j., 1991.Science and technology of wood. Structure, properties, Utilization. Van Nostrand Renhold, N.Y.
12-Vihrov, VE. 1954. the structure and physico- mechanical properties of Oak wood. Institut Lesa, Akademija Nauk S.S.S.R., Moscow. 264+23 plates. 9 pp.