دوره و شماره: دوره 22، شماره 1 - شماره پیاپی 26، بهار 1386 
1. بررسی تأثیر متغیرهای فرایند کاغذسازی بر دانسیته ظاهری کاغذ بازیافتی از کارتن کهنه

صفحه 1-17

10.22092/ijwpr.2007.117417

امید رمضانی؛ احمد جهان لتیباری؛ محمد مهدی فائزی پور؛ علی اکبر عنایتی؛ سید مهدی منظور الاجداد


2. اثر استیله کردن بر خصوصیات فیزیکی و مکانیکی تخته‌خرده چوب1

صفحه 18-28

10.22092/ijwpr.2007.117418

یاسمین خسروانی؛ علی اکبر عنایتی؛ علینقی کریمی؛ بهبود محبی


4. تغییرات خواص مکانیکی چوب بلوط Quercus castaneafolia C.A. Mey در جنگلهای شفارود گیلان

صفحه 41-50

10.22092/ijwpr.2007.117420

فرداد گلبابائی؛ قنبر ابراهیمی؛ ابوالفضل کارگرفرد؛ عباس فخریان روغنی