بررسی واکنش های روانی و عاطفی به رنگ دکوراسیون محیط زندگی و کار..

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مهندسی صنایع چوب و کاغذ – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج – کرج – ایران

2 دکتری تخصصی اعصاب و روان - استادیار گروه اعصاب و روان – دانشگاه علوم پزشکی قزوین – قزوین – ایران

3 دانشجوی دکترای تخصصی رشته مهندسی صنایع چوب گرایش فراورده‌های چندسازه چوب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، ایران

چکیده

DOR:98.1000/1735-0913.1398.34.134.66.1.1576.1585
چوب یک ماده ساختمانی کاملاً طبیعی است، انسان ها از زمانهای بسیار دور ارتباط تنگاتنگی با چوب داشته اند و از نظر روانشناسی سازه های چوبی و کلاً هر وسیله ای که با چوب ساخته می شود به انسان، احساس آرامش می دهد. این پژوهش با هدف بررسی رابطه ی بین رنگ چوب و دکورهای چوب در محل کار و زندگی بر واکنش های عاطفی و روانی افراد انجام شده است. به همین منظور 384 نفر از افرادی ساکن شهر کرج به عنوان گروه نمونه از روش انتخاب تصادفی انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسش نامه ی ساخته محقق استفاده شده است. در بخش آمار استنباطی از آزمون‌هایSPSS شامل آزمون کولموگروف-اسمیرنوف(برای بررسی نرمال بودن داده ها) و آزمون همبستگی استفاده شده است نتایج تحلیل های پژوهش، فرضیه های تحقیق مبنی بر تأثیر گذار بودن رنگ دکور محل زندگی و محل کار بر واکنش های روانی و عاطفی را تأیید نمود.
با توجه به اهمیت موضوع در بحث روانشناسی در این تحقیق از ه روز ترین متد و روشها استفاده شده است.
کلمات کلیدی: رنگ دکوراسیون، واکنش های روانی، واکنش های عاطفی، تحقیق ، spss ، چوب .

کلیدواژه‌ها


Fell, D.R. 2011. Wood and human health. Brochure, FPInnovations Record #: W-2862.

Jonsson, O., Lindberg, S., Roos, A., Hugosson, M., and Lindström, M. 2008 . Consumer perceptions and preferences on solid wood, wood-based panels, and composites: A repertory grid study, Wood and Fiber Science, 40(4): 663-678.

Hon, David.S-N. Nobuya,minemura.2001. color and discoloration. In: Wood and cellulose chemistry.David N-S Hon and Nubuo. Shiraishi , Ens. Mercel Dekkar, NewYork and B ASEL 914 PAGES.

Rice, J., Kozak, R. A., Meitner, M. J., and Cohen, D. H. 2006. Appearance wood products and psychological well-being, Wood and Fiber Science, 8(4): 644-659.

Song, S. S., Zhao, G. 2011. Psychological and emotional reactions to Anatomical Patterns in Wood, Wood Research. Vol, 56 (4): 455-466.

Solso, R. L., MacLin, O. H., and MacLin, M. K. 2008. Cognitive Psychology, 8th Edition, Pearson Education, USA, 72-73.

Zhao, G. J. 1997. Fluctuation spectrum of wood structure and creature physical rhythm, China Wood Industry, 11(6): 22-25.

Zhao, L. 2010. ERPs Experiment Course, Southeast University Press 7, 99-100.

Wang, M., Zhang, Q. 2015. Characterization Decorative veneer Patterns Style by Seantic Differential Method. Wood Research. Vol. 60 (2): 219-226.