تاثیر نوع تیمار شیمیایی ماده چوبی بر خواص فیزیکی، مکانیکی و ریخت‌شناسی چندسازه هیبریدی آرد چوب/ پلی‌پروپیلن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل

2 استادیار، دانشکده منابع طبیعی، عضو هیئت علمی، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه زابل

3 مربی، دانشکده منابع طبیعی، عضو هیئت علمی، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه زابل

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی اثر تیمار شیمیایی ماده چوبی برخواص کاربردی چندسازه هیبریدی آرد چوب / پلی‌پروپیلن
انجام شد. برای این منظور، ابتدا آرد چوب‌ مخلوط پهن‌برگان به طور جداگانه تحت تاثیر تیمار با اسید استیک، هیدروکسید سدیم و آب گرم قرار گرفتند و با نمونه‌های شاهد (تیمار نشده) مقایسه شدند. پس از انجام تیمار شیمیایی، آرد چوب و پلی‌پروپیلن با نسبت وزنی 50 به 50 و به همراه 3 phc ماده سازگارکننده در دستگاه مخلوط کن داخلی ترکیب شده و در نهایت چندسازه چوب پلاستیک با استفاده از روش قالبگیری تزریقی ساخته شد. سپس آزمون‌های مکانیکی شامل مقاومت به خمش، کشش و ضربه و آزمون‌های فیزیکی شامل جذب آب و واکشیدگی ضخامت 2 و 24 ساعت بر روی نمونه‌ها مطابق با استاندارد (ASTM)انجام گرفت. همچنین به منظور بررسی ریخت‌شناسی کامپوزیت‌ها از میکروسکوپ الکترونی پویشی (SEM) استفاده گردید. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که مقاومت‌های مکانیکی در اثر تیمار شیمیایی افزایش یافت و ویژگی‌های فیزیکی مانند جذب آب و واکشیدگی ضخامت کاهش یافت. به طوری که بیشترین میزان مقاومت خمشی، کششی و مدول خمشی مربوط به تیمار قلیایی و بیشترین مدول کششی و مقاومت به ضربه مربوط به تیمار اسیدی می‌باشد. همچنین کمترین میزان جذب آب و واکشیدگی ضخامت مربوط به تیمار قلیایی بود. به منظور اطمینان از انجام تیمار شیمیایی، آزمون‌های تبدیل فوریه مادون قرمز (FTIR) و درصد تغییرات وزن (WPG) بر روی آرد چوب انجام شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- Allah Moghadam Behambari, P., Mohebby, B., and Kazemi-Najafi, S., 2010. Influence of Acetylation and Compatibilizer MAPP on Impact Load Resistance and Fractured Surfaces of WPC Manufactured with Polypropylene/Wood Fiber, The 1st National Conference on Innovations in Wood Technologies, May 2010, Kalarabad, Iran: 77-78. (In Persian language).

- Arbelaiz, A., Fernandez, B., Cantero, G., Llano-Ponte, R., Valea, A. and Mondragon, I., 2005. Mechanical properties of flax fibre/polypropylene composites. Influence of fibre/matrix modification and glass fibre hybridization. Composites Part A: applied science and manufacturing, 36(12): 1637-1644.

- ASTM. 2004. Evaluating Mechanical and Physical properties of wood-plastic composites products. American Society for Testing and Materials.

- Espert, A., Vilaplana, F., and Karlsson, S., 2004. Comparison of water absorption in natural cellulosic fibres from wood and one-year crops in polypropylene composites and its influence on their mechanical properties. Composites Part A: Applied science and manufacturing, 35(11): 1267-1276.

- Farsi, M., Khademi Eslami, H., Talaiepoor, M. and Ghasemi, M., 2008. Effect of chemical treatment on mechanical properties of polypropylene and waste lignocellolosic composites. Journal of science and techniques in natural resources, 3(4): 53-63. (In Persian language).

- Ghasemi, M. and Farsi M., 2010. Interfacial behavior of wood plastic composite: Effect of chemical treatment on wood fibers, Iranian Polymer Journal, 19 (10): 811-818.

- Hajihassani, R., Mohebby, B. and Kargarfard, A., 2008. Influences of poplar fibers acetylation on mechanical properties of medium density fiberboard (MDF), Pajouhesh & Sazandegi, 78(3): 108-113. (In Persian language).

- Kalia, S., Kaith, B. S. and Kaur, I., 2009. Pretreatment of natural fiber and their application as reinforcing material in polymer composites. A review polymer Engineering and science, 49(7): 1253-1272.

- Kord, B. and Taghizadeh Haratbar, D., 2014. Influence of fiber surface treatment on the physical and mechanical properties of wood flour-reinforced polypropylene bionanocomposites. Journal of Thermoplastic Composite Materials. DOI: 10.1177/0892705714551592.

- Joseph, K., Thomas, S. and Pavithran, C., 1996. Effect of chemical treatment on the tensile properties of short sisal fibre-reinforced polyethylene composites. Polymer, 37(23): 5139-5149.

- Li, X., Tabil, L.G., and Panigrahi, S., 2007. Chemical treatments of natural fiber for use in natural fiber-reinforced composites: a review. Journal of Polymers and the Environment, 15(1): 25-33.

- Marcovich, N.E., Reboredo, M.M., and Aranguren, M.I., 1998. Dependence of the mechanical properties of woodflour–polymer composites on the moisture content. Journal of Applied Polymer Science, 68(13): 2069-2076.

- Mechraoui, A., Riedl, B. and Rodrigue, D., 2007. The effect of fibre and coupling agent content on the mechanical properties of hemp/polypropylene composites. Composite Interfaces, 14(7-9): 837-848.

- Mishra, S., Misra, M., Tripathy, S., Nayak, S. and Mohantry, A., 2001. Potentiality of pineapple leaf fiber as reinforcement in PALF-Polyester composite: Surface modification and mechanical performance. Journal of reinforced plastic and composite, 20(4): 321-334.

- Mishra, S., Tripathy, S. K. and Mohanty, A. K., 2001. Graft copolymerization of acrylonitile on chemically modified sisal fibers. Macromolecular Material and Engineering, 286(2): 107-113.

- Mohebby, B., 2003. Modification of Wood and Lignocellulosic Materials and Their Technologies. The First National Conference on Processing of Cellulosic Material; 1st-2nd Oct.; Rezvanshahr, Iran: P. 205-214. (In Persian language).

- Mohebby, B. and Hajihassani, R., 2008. Moisture Repellent Effect of the Acetylation on Poplar Fibers. Journal of Agricultural Science and Technology, 10(1): 157-163.

- Najafi, A. and Maleki, O., 2014. Chemical Treatment of  Rice Husk with Acetic Acid substitute for MAPE Compatibilizer in Rice Husk/High Density Poly Ethylene Composites. The 2st National Conference on Innovations in Wood Technologies, May 2014, Chalous, Iran. (In Persian language).

- Ray, D., Sarkar, B., Rana, A. and Bose, N., 2001. Effect of the alkali treated jute fibers on composite properties. Bulletin of materials science, 24(2): 129-135.

- Rosenqvist, M., 2001. Acetyl group distribution in acetylated wood investigated by micro autoradiography. Holzforschung, 55(2): 270-275.

- Rowell, R.M., 2006. Chemical Modification of Wood: A Short Review. Wood Material Science and Engineering, 1(1): 29-33.

- Soltani, M., Varshoei Tabrizi, A. and Jorbandiyan, A., 2010. Effect of water absorption amount and wettability property in layers of acetylated Fagus. International Congress of wood and paper industries, 2/2/28-29, Chalous, Iran, pp: 177-179. (In Persian language).

- Sreekala, M.S., Kumaran, M.G., Joseph, S., Jacob, M. and Thomas, S., 2000. Oil palm fibre reinforced phenol formaldehyde composites: influence of fibre surface modifications on the mechanical performance. Applied Composite Materials, 7(5-6): 295-329.

- Taghizadeh Haratbar, D., Kord, B., and  Najafi, A., 2012. Effect of chemical treatment of wood on mechanical properties of polypropylene/wood flour/nanoclay hybrid composites. 1th National Conference on Nanotechnology and its Application in Agriculture and Natural Resources, Tehran, Iran:  266-272. (In Persian language).

- Tjong, S.C., Xu, Y. and Meng, Y.Z., 1999. Composites based on maleated polypropylene and methyl cellulosic fiber: Mechanical and thermal properties. Journal of applied polymer science, 72(13): 1647-1653.

- Tserki, V., Zafeiropoulos, N.E., Simon, F. and Panayiotou, C., 2005. A study of the effect of acetylation and propionylation surface treatments on natural fibres. Composites Part A: applied science and manufacturing, 36(8): 1110-1118.

- Van de Weyenberg, I., Chi Truong, T., Vangrimde, B. and Verpoest, I., 2006. Improving the properties of UD flax fibre reinforced composites by applying an alkaline fibre treatment. Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 37(9): 1368-1376.